Jagiellonian University Repository

Elementy jednostronnego działania i pozycja organu administracyjnego jako strony umowy subordynacyjnoprawnej

Elementy jednostronnego działania i pozycja organu ...

Show full item record

dc.contributor.author Czajer, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2017-12-12T10:03:13Z
dc.date.available 2017-12-12T10:03:13Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47518
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Elementy jednostronnego działania i pozycja organu administracyjnego jako strony umowy subordynacyjnoprawnej pl
dc.title.alternative Elements of unilateral action and the position of administrative authority as a party to the subordinate contract pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 39-48 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134214335/7.+Czajer_5_2016.pdf/458bb51c-0753-448a-a4b5-7b7ff61fa074 pl
dc.abstract.pl W prawie niemieckim umowy administracyjne są dzielone na umowy koordynacyjno- i subordynacyjnoprawne. Umowy subordynacyjnoprawne są zawierane między stronami, które znajdują się w pozycjach nadrzędności i podporządkowania, gdzie administracja ma pozycje nadrzędną. Umowa administracyjna jest w swojej istocie formą niejednostronną. Mimo to, w pewnych sytuacjach może zawierać elementy władcze. Dzieje się tak, kiedy ingeruje w prawa osób trzecich oraz gdy zawiera klauzule natychmiastowej wykonalności. W praktyce organ administracyjny posiada silniejszą pozycje jako strona umowy subordynacyjnoprawnej. W kilku sytuacjach działa władczo. Umowa administracyjna ma konsensualny charakter, dlatego nie jest związany treścią wszystkich zasad prawnych. Może to skutkować nadużyciami kompetencji ze strony organu administracyjnego. pl
dc.abstract.en In German law administrative contracts are divided into coordinate contracts and subordinate contracts. Subordinate contracts are made between parties who stand in the position of superior and subordinate, where administration is a superior. Administrative contract is in her nature a unilateral form. However in some contexts it has imperative elements. This happens, when it interferes with third parties' rights or contains immediate enforcement clause. In practice administrative authority has a stronger position as a party to the subordinative contract. In some situations operates imperative. Administrative contract has consensual character. For this reason administrative authority isn't bound by all of law principles. It can cause abuse of competence. pl
dc.subject.pl umowa administracyjna pl
dc.subject.pl umowa subordynacyjna pl
dc.subject.pl władztwo administracyjne pl
dc.subject.pl uprawnienie pl
dc.subject.en administrative contract pl
dc.subject.en subordinate contract pl
dc.subject.en imperative activity of administrative authority pl
dc.subject.en competence pl
dc.description.number 5 (27) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa