Jagiellonian University Repository

Austriacki system płacy minimalnej

pcg.skipToMenu

Austriacki system płacy minimalnej

Show full item record

dc.contributor.author Sekulski, Piotr [USOS113718] pl
dc.contributor.author Zielińska, Dominika [USOS127469] pl
dc.date.accessioned 2017-12-12T09:13:44Z
dc.date.available 2017-12-12T09:13:44Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47508
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Austriacki system płacy minimalnej pl
dc.title.alternative The Austrian system of a minimum wage pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 171-188 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134650001/11.+Sekulski_Zieli%C5%84ska_6_2016.pdf/6087abf2-9b80-4adc-8789-2518ad04b424 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza ustawodawstwa austriackiego dotyczącego wynagrodzenia minimalnego (niem. Mindestlohn). Autorzy podkreślili wyjątkowość tych regulacji na tle europejskim oraz znaczną odmienność od polskich uregulowań w tym zakresie. W artykule scharakteryzowane zostały układy zbiorowe pracy (niem. Kollektivverträge), w których zawierane są postanowienia o wysokości wynagrodzenia minimalnego. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w Austrii jest z tego powodu różna dla poszczególnych branż - autorzy powołali przykłady liczbowe obrazujące rozbieżności w ich wysokości. W artykule zostało wskazane, że w Austrii aż 98% pracowników objętych jest układami zbiorowymi pracy. Przedstawione zostały ponadto metody regulacji kwestii ww. wynagrodzenia minimalnego w sytuacji, gdy konkretni pracownicy nie są objęci zakresem obowiązywania żadnego układu zbiorowego, a więc tzw. Satzungserklärung oraz Mindestlohntarif. pl
dc.abstract.en The subject of the article are the Austrian regulations concerning minimum wage (germ. Mindestlohn). The authors of the article have emphasised how significantly do these regulations differ from polish ones as well as those established in other European countries. The main focus was brought to collective agreements (germ. Kollektivverträge), as a main source of minimum wage regulations in Austria. The minimum wages in Austria are diversified, depending on the industry. There were the key figures concerning this diversification presented in the article. The authors presented as well ways of regulating minimum wages in case there is no possibility for certain group of employees to be covered be the collective agreement - Satzungserklärung and Mindestlohntarif. pl
dc.subject.pl Austria pl
dc.subject.pl płaca minimalna pl
dc.subject.pl układ zbiorowy pracy pl
dc.subject.en Austria pl
dc.subject.en minimum wage pl
dc.subject.en collective agreements pl
dc.description.number 6 (28) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-12 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Polityki Gospodarczej pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa