Jagiellonian University Repository

Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych nałożonych ustawą o prawach konsumenta

pcg.skipToMenu

Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych nałożonych ustawą o prawach konsumenta

Show full item record

dc.contributor.author Całus, Ewa pl
dc.date.accessioned 2017-12-11T14:03:14Z
dc.date.available 2017-12-11T14:03:14Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47480
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych nałożonych ustawą o prawach konsumenta pl
dc.title.alternative Sanctions for breaching pre-contractual information duties imposed by the Polish act on consumer rights pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-24 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134650001/1.+Ca%C5%82us_6_2016.pdf/1668c2e6-9f68-4108-8dce-2ee0f22e7cde pl
dc.abstract.pl Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła szereg pozytywnych zmian w zakresie uprawnień podmiotów nieprofesjonalnych, zwiększając tym samym zakres obowiązków przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie informacji przedumownej. Niewłaściwe wywiązanie się z tych obowiązków obarczone jest określonymi sankcjami. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W polskim porządku prawnym można mówić o znacznym rozproszeniu następstw naruszenia obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorcę. Konsument może bowiem poszukiwać skutecznej ochrony nie tylko w prawie cywilnym, ale także prawie karnym czy administracyjnym. Duża różnorodność sankcji za naruszenie przedkontraktowych obowiązków informacyjnych zapewnia konsumentom skuteczną ochronę przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców oraz otrzymanie świadczenie zgodnego z ich oczekiwaniami. Nie wszystkie jednak sankcje będą dla przedsiębiorcy dostatecznie odstraszające, stanowiąc adekwatne instrumenty prawne zapewniające realne wykonanie nałożonych obowiązków informacyjnych. pl
dc.abstract.en The Polish Act on Consumer Rights introduced a number of positive changes with respect to the right of non-professional entities, at the same time increasing the scope of duties for professionals, especially in the area of pre-contractual information. Improper realisation of such duties is connected with particular sanctions. Those sanctions should be effective, proportional and should act as a deterrent. In the Polish legal system we can talk about significant dispersion of the effects of breaching the information duties by the professional. The consumer may look for effective protection not only in civil law, but also penal law and administrative law. A large variety of sanctions for breaching precontractual information duties provides the consumers with effective protection against unfair practices of entrepreneurs and allows them to get a service or merchandise that would meet their expectations. Not all sanctions are effective deterrents for the professional that constitute adequate legal instruments that ensure real implementation of information duties imposed on them. pl
dc.subject.pl ustawa o prawach konsumenta pl
dc.subject.pl informacja przedumowna pl
dc.subject.pl konsument pl
dc.subject.en the Polish act on consumer rights pl
dc.subject.en pre-contractual information pl
dc.subject.en consumer pl
dc.description.number 6 (28) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-11 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa