Jagiellonian University Repository

"Utopia" by Thomas More : the political and legal system of Utopia as an answer to the "theologico-political problem"

pcg.skipToMenu

"Utopia" by Thomas More : the political and legal system of Utopia as an answer to the "theologico-political problem"

Show full item record

dc.contributor.author Wilmanowicz, Maciej pl
dc.date.accessioned 2017-12-11T13:30:20Z
dc.date.available 2017-12-11T13:30:20Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47475
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Utopia" by Thomas More : the political and legal system of Utopia as an answer to the "theologico-political problem" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 29-48 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135093886/2.+Wilmanowicz_8_2016.pdf/09a5efca-db5c-402e-857f-29b7b15ea58a pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi próbę interpretacji skonstruowanego przez Tomasza Morusa systemu politycznoprawnego fikcyjnej wyspy Utopii w kontekście wyzwania jakie dla myśli politycznej nowożytnej Europy stanowił tzw. "problem teologiczno-polityczny". Praca ma na celu wskazanie podstaw na jakich oparł się Morus przy próbie rozwiązania owego problemu (zarówno w jego wymiarze "publicznym", jak i "prywatnym"), sposób konstrukcji stworzonego ustroju państwowego, jak i jego ostateczny cel. Artykuł wskazuje także prawno-polityczne implikacje zastosowanych rozwiązań dla funkcjonowania człowieka w ustroju rządzonym przez niezmienne zasady moralności i cnoty. Kładzie także nacisk na przekształcenie życia politycznego jakie za sprawą swoich założeń dotyczących natury człowieka, jego dążeń, jak i wzajemnych relacji z państwem i społeczeństwem dokonuje w swojej koncepcji ustroju idealnego Morus. pl
dc.abstract.en This article presents an interpretation of the political and legal system of the fictional island of Utopia as constructed by Thomas More in the context of a challenge posed to the political thought of early-modern Europe by "the theologico-political problem". The aim of the article is to show the foundations on which More based his attempt to solve the aforementioned problem (both in its "public" and "private" dimension) as well as the means of constructing the political and legal system of Utopia and its ultimate purpose. The article also indicates the implications of human existence in a polity ruled by immutable principles of morality and virtue. It also puts an emphasis on the transformation of the political life that, due to axioms concerning the nature of humans, their desires as well as relations to the state and society, is proposed by More in his concept of an ideal polity. pl
dc.subject.pl Thomas Moore pl
dc.subject.pl Utopia pl
dc.subject.pl historia prawa pl
dc.subject.pl common law pl
dc.subject.pl historia myśli politycznej i prawnej pl
dc.subject.en Thomas More pl
dc.subject.en Utopia pl
dc.subject.en history of law pl
dc.subject.en common law pl
dc.subject.en history of legal and political thought pl
dc.description.number 7 (29) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2017-12-11 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa