Jagiellonian University Repository

From Roman immunitas to Merovingian emunitas : remarks on the evolution of Roman fiscal concepts in the Germanic realms

pcg.skipToMenu

From Roman immunitas to Merovingian emunitas : remarks on the evolution of Roman fiscal concepts in the Germanic realms

Show full item record

dc.contributor.author Marek, Rafał [USOS3709] pl
dc.date.accessioned 2017-12-11T13:05:53Z
dc.date.available 2017-12-11T13:05:53Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47470
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title From Roman immunitas to Merovingian emunitas : remarks on the evolution of Roman fiscal concepts in the Germanic realms pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-71 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135093886/3.+Marek_8_2016.pdf/2f49306f-13e0-4fa6-a2ed-8eff016386fd pl
dc.abstract.pl Kodeks Teodozjański zawierał liczne prawa mające na celu zapewnienie uprzywilejowanego statusu Kościoła i kleru. Prawa owe były elementem szerszej polityki skierowanej na umocnienie chrześcijańskiego imperium rzymskiego. Zwolnienia fiskalne grały tu znaczną rolę. Po upadku Zachodniego Cesarstwa, regna barbaro-rzymskie zachowały rzymskie dziedzictwo prawne i koncepcje prawodawcy oraz właściwego modelu relacji władzy monarszej i duchowieństwa. Utrzymano też w dużej mierze rzymskie rozwiązania skarbowe. Rozwijały się tez nowe idee i instytucje ustrojowe. Immunitety skarbowe Merowingów są tu dobrym przykładem. Królowie z tej dynastii starali sie naśladować wzorce cesarskiej polityki wobec duchownych. Jednak zmienione okoliczności polityczne i gospodarcze sprawiały, że rzymskie instytucje przekształcały się w więzi feudalne. pl
dc.abstract.en The Theodosian Code contained a variety of laws aimed at the assurance of a privileged status of the Church and the orthodox clergy. Those laws were part of a general imperial policy aimed at the establishment of the Christian Roman Empire. Fiscal exemptions played an important role here . After the fall of the Western Empire, new Germanic realms respected and preserved the Roman legal heritage and ideas of legislation and relations of ecclesiastical and royal power. Roman fiscal solutions were also generally maintained. On the other hand, new ideas and institutions developed. Fiscal immunities of the Merovingian Age are exemplary here. Frankish kings tried to imitate Roman emperors' ecclesiastical policy and legislative measures. However, the profoundly changed political and economic circumstances led to a transformation of Roman fiscal institutions into new types of feudal bonds. pl
dc.subject.pl prawo rzymskie pl
dc.subject.pl historia prawa średniowiecznego pl
dc.subject.pl immunitet pl
dc.subject.pl prawo frankijskie pl
dc.subject.pl historia średniowiecza pl
dc.subject.pl imperium rzymskie pl
dc.subject.en Roman law pl
dc.subject.en history of medieval law pl
dc.subject.en legal immunity pl
dc.subject.en Frankish law pl
dc.subject.en history of Middle Ages pl
dc.subject.en Roman Empire pl
dc.description.number 7 (29) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2017-12-11 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa