Jagiellonian University Repository

Rozsypanka? Układanka? Synteza (nie)możliwa

Rozsypanka? Układanka? Synteza (nie)możliwa

Show full item record

dc.contributor.author Pekaniec, Anna [SAP14001651] pl
dc.date.accessioned 2017-12-08T13:22:29Z
dc.date.available 2017-12-08T13:22:29Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1508-6305 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47370
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rozsypanka? Układanka? Synteza (nie)możliwa pl
dc.title.alternative A jigsaw puzzle? An (im)possible synthesis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 135-141 pl
dc.description.additional Dotyczy: Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy, pod red. Ewy Kraskowskiej i Bogumiły Kaniewskiej pl
dc.identifier.weblink http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4678/pdf_12 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego tekstu jest krytyczna analiza Polskiego pisarstwa kobiet w wieku XX: procesów i gatunków, sytuacji i tematów, publikacji będącej efektem pracy zespołu historyków literatury, starających się nakreślić mapę polskiej literatury tworzonej przez kobiety. Trajektorie rozwoju wyraźnie wskazują na jej ewolucję, przebiegającą zgodnie z rytmem rozwoju dyskursu emancypacyjnego, przekształceń poetyk, zmian w obrębie poszczególnych rodzajów literackich. W tekstach zgromadzonych w tej antologii, spotykają się zróżnicowane punkty widzenia, nierzadko kontradykcyjne, ale też uzupełniające się. Dzięki gruntownym szkicom zostaje zakreślona przestrzeń literatury kobiet, korespondująca z licznymi publikacjami rekonstruującymi herstorię polskiego literaturoznawstwa, ciągle domagającą się pogłębionych studiów. pl
dc.abstract.en The goal of the present text is to present a critical analysis of Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy [The Polish Writing by Women in the 20th Century: Processes and Genres, Situations and Themes], a publication which has emerged as a result of the work of a team of literary historians attempting to sketch out the map of Polish literature by women. The developmental trajectories thereof, evidently indicating its evolutionary path, follow the rhythm of the evolution of the emancipatory discourse, the transformations in poetics, and changes within the limits of particular literary forms. pl
dc.subject.pl kobieta pl
dc.subject.pl literatura polska pl
dc.subject.pl gatunek pl
dc.subject.pl konwencja pl
dc.subject.pl pisarstwo kobiece pl
dc.subject.pl historia literatury pl
dc.subject.pl literatura tworzona przez kobiety pl
dc.subject.pl antologia pl
dc.subject.pl recenzja pl
dc.subject.en woman pl
dc.subject.en Polish literature pl
dc.subject.en genre pl
dc.subject.en woman writing pl
dc.subject.en literary history pl
dc.subject.en literature by women pl
dc.subject.en anthology pl
dc.subject.en review pl
dc.description.number 1 (34) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2544-3186 pl
dc.title.journal Er(r)go pl
dc.title.volume Literaturoznawstwo (w) przyszłości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa