Jagiellonian University Repository

Między prawem a polityką : pozycja ustrojowa sądownictwa konstytucyjnego w Polsce i na Węgrzech

pcg.skipToMenu

Między prawem a polityką : pozycja ustrojowa sądownictwa konstytucyjnego w Polsce i na Węgrzech

Show full item record

dc.contributor.author Liske, Cyprian [USOS213492] pl
dc.date.accessioned 2017-12-04T10:38:43Z
dc.date.available 2017-12-04T10:38:43Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47112
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Między prawem a polityką : pozycja ustrojowa sądownictwa konstytucyjnego w Polsce i na Węgrzech pl
dc.title.alternative Between law and politics : the position of constitutional courts in Poland and Hungary pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 189-199 pl
dc.description.additional Pokłosie ogólnopolskiego seminarium naukowego "Prawo medyczne w świetle prawa konstytucyjnego", które odbyło się 10-11 grudnia 2016 roku w Szczyrku. pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136866874/IPP_2_2017/6cf7a9cd-146a-4e56-a39c-246f7b073054#page=189 pl
dc.abstract.pl Z racji swojej newralgicznej pozycji ustrojowej oraz nieuchronnych powiązań z polityką państwa, sądownictwo konstytucyjne stało się bardzo wrażliwym elementem ładu konstytucyjnego w zachodniej kulturze prawnej. Jednocześnie specyficzna funkcja najwyższego "sądu nad prawem" pozostaje źródłem licznych kontrowersji co do właściwej roli sądów konstytucyjnych we współczesnym państwie prawa. Na tym tle zaprezentowana została ewolucja ustrojowa sądownictwa konstytucyjnego w Polsce i na Węgrzech - w dwóch krajach Europy Środkowo-Wschodniej o podobnej historii najnowszej i wyjściowej sytuacji politycznej. Wiele podobieństw wykazuje przebieg obecnego kryzysu konstytucyjnego w Polsce w zestawieniu z działaniami partii Fidesz po zdobyciu przez nią w 2010 roku większości mandatów w węgierskim Zgromadzeniu Krajowym, podobnie są też formułowane zarzuty wobec idei sądownictwa konstytucyjnego. Analiza poszczególnych instytucji w kontekście przemian politycznych w obu krajach pozwala określić dalsze tendencje w kształtowaniu pozycji ustrojowej polskiego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Konstytucyjnego Węgier. pl
dc.abstract.en Because of its crucial position in the state structures and inevitable connections with domestic policy, constitutional judiciary has become a sensitive part of constitutional systems in western legal culture. At the same time, the specific function of "final arbiter of the law" is the source of many controversies about an apropriate role of constitutional courts in a modern state of law. The evolution of constitutional judiciary in Poland and Hungary, two countries with similar recent history and initial political situation, has been presented against this background. The course of recent constitutional crisis in Poland appears to be similar to the actions of "Fidesz" party taken after collecting majority in The Hungarian National Assembly in 2010, analogous are allegations concerning the idea of constitutional judiciary as well. The analysis of legal institutions in the context of recent political changes in both countries allows us to specify further tendencies in shaping the constitutional position of The Constitutional Tribunal in Poland and The Constitutional Court of Hungary. pl
dc.subject.pl sądownictwo konstytucyjne pl
dc.subject.pl Trybunał Konstytucyjny pl
dc.subject.pl Sąd Konstytucyjny Węgier pl
dc.subject.pl kryzys konstytucyjny pl
dc.subject.en constitutional courts pl
dc.subject.en The Constitutional Tribunal (Poland) pl
dc.subject.en The Constitutional Court of Hungary pl
dc.subject.en constitutional crisis pl
dc.description.number 2 (32) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-04 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa