Jagiellonian University Repository

Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC)

pcg.skipToMenu

Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC)

Show full item record

dc.contributor.author Kulikowska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2017-12-01T14:33:01Z
dc.date.available 2017-12-01T14:33:01Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47060
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC) pl
dc.title.alternative Selected problems associated with extending a legal exclusivity of medicinal products through granting a supplementary protection right pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-82 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137069082/IPP_2017_3/b22184b1-2763-4c66-97a0-676f8b0c7a24#page=69 pl
dc.abstract.pl Tematyka artykułu dotyczy wybranych problemów związanych z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC) na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 469/2009, rozdziału 51 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuł ma na celu dokonanie zwięzłej analizy prawa wyłącznego, jakim jest dodatkowe prawo ochronne, przesłanek jego udzielenia oraz przedmiotowego i podmiotowego zakresu ochrony przyznanej dodatkowym prawem ochronnym oraz okresu jego trwania. Następnie omówione zostały wybrane problemy związane z udzieleniem dodatkowego prawa ochronnego, na które składają się wykładnia pojęć "produktu" i "produktu leczniczego", przewidziane przez ustawodawcę unijnego mechanizmy przedłużania wyłączności prawnej pediatrycznych produktów leczniczych oraz rozważenie możliwości udzielenia "ujemnego" lub "zerowego" dodatkowego prawa ochronnego. pl
dc.abstract.en The article presents selected problems associated with extending a legal exclusivity of medicinal products through granting a supplementary protection right based on regulation No 469/2009 of the European Parliament and of the Council, chapter 51 of the Polish Act on Industrial Property Law and jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. The article aims to conduct a brief analysis of supplementary protection right which is an exclusive right, statutory requirements for granting it and subjective scope of the protection granted by supplementary protection certificate. Subsequently the author had discussed selected problems connected with granting supplementary protection right such as interpretation of the terms "product" and "medicinal product", possibility of extending a legal exclusivity of medicinal products for pediatric use and a possibility of granting a "negative" or "zero" supplementary protection right. pl
dc.subject.pl prawo własności przemysłowej pl
dc.subject.pl prawo patentowe pl
dc.subject.pl dodatkowe prawo ochronne pl
dc.subject.pl dodatkowe świadectwo ochronne pl
dc.subject.pl SPC pl
dc.subject.pl produkt leczniczy pl
dc.subject.en industrial property law pl
dc.subject.en patent law pl
dc.subject.en supplementary protection right pl
dc.subject.en supplementary protection certificate pl
dc.subject.en SPC pl
dc.subject.en medicinal product pl
dc.description.number 3 (33) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-01 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa