Jagiellonian University Repository

Charakter i ochrona prawna tytułu prasowego na gruncie prawa polskiego

Charakter i ochrona prawna tytułu prasowego na gruncie ...

Show full item record

dc.contributor.author Gregorczyk, Michał [USOS126379] pl
dc.date.accessioned 2017-12-01T14:20:48Z
dc.date.available 2017-12-01T14:20:48Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47054
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Charakter i ochrona prawna tytułu prasowego na gruncie prawa polskiego pl
dc.title.alternative The nature and legal protection of the press title under Polish law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 40-55 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137069082/IPP_2017_3/b22184b1-2763-4c66-97a0-676f8b0c7a24#page=40 pl
dc.abstract.pl Artykuł porusza problemy związane z pojęciem tytułu prasowego oraz określenia prawa do tytułu. W artykule przeprowadzona została analiza pojęcia tytułu oraz uprawnień do niego na podstawie przepisów prawa polskiego. W poszczególnych częściach zanalizowano możliwość traktowanie tytułu jako nowego dobra na podstawie prawa prasowego, oznaczenia towaru lub przedsiębiorstwa na podstawie przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, funkcjonowanie tytułu prasowego jako znaku towarowego na podstawie przepisów Ustawy prawo własności przemysłowej oraz jako utworu na podstawie ustawy prawo autorskie. W artykule rozpatrzono również kwestię tytułu prasowego jako dobra osobistego. W zakończeniu zawarte zostało podsumowanie przeprowadzonej analizy w świetle poglądów doktryny oraz orzecznictwa. pl
dc.abstract.en The article focuses on the problems associated with the concept of the magazine and to determine the rights to the title. The article carried out an analysis of the concept of title and rights to it under the provisions of Polish law. In various parts it analyzed the possibility of treating the title as the new goods on the basis of the press law, marking the product or the company under the provisions of the Act on combating unfair competition, the functioning of the magazine as a trade mark on the basis of the Law on Industrial Property as well as the work on the basis of the law of copyright. The article also considered the issue of the magazine as a good person. At the end of the set is a summary of the analysis in the light of the doctrine and jurisprudence. pl
dc.subject.pl tytuł prasowy pl
dc.subject.pl znak towarowy pl
dc.subject.pl prawo do tytuł pl
dc.subject.pl prawo prasowe pl
dc.subject.en press title pl
dc.subject.en trademark pl
dc.subject.en right to the title pl
dc.subject.en press law pl
dc.description.number 3 (33) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-01 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa