Jagiellonian University Repository

Przedstawiciel społeczny w transparentnym procesie karnym

pcg.skipToMenu

Przedstawiciel społeczny w transparentnym procesie karnym

Show full item record

dc.contributor.author Czarnecki, Paweł [SAP11019864] pl
dc.date.accessioned 2017-11-30T18:18:23Z
dc.date.available 2017-11-30T18:18:23Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0137-4346 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46965
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przedstawiciel społeczny w transparentnym procesie karnym pl
dc.title.alternative Social representative in transparent criminal proceedings pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-37 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono prawa i obowiązki przedstawiciela społecznego w procesie karnym. Przedstawiciel społeczny to uczestnik postępowania karnego, którego stosownie do art. 90 k.p.k. może zgłosić organizacja społeczna, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka. Dopuszczony do udziału w postępowaniu sądowym przedstawiciel organizacji społecznej może uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie. Podmiot ten nie może składać wniosków dowodowych, przesłuchiwać stron, ani zaskarżać orzeczeń, ani wziąć udziału w posiedzeniach sądu lub w postępowaniu przygotowawczym. Autor podkreśla znaczenie zasady udziału czynnika społecznego w orzekaniu, a ponadto omawia znaczenie prawa do jawnego postępowania sądowego. W tekście przedstawiono również kolejne projekty zmian w pozycji przedstawiciela społecznego, a w szczególności wady i zalety nowelizacji k.p.k. z dnia 10 czerwca 2016 r. Autor dowodzi, że zmiana art. 90 k.p.k. w tej nowelizacji, nie zwiększy udziału przedstawicieli społecznych w postępowaniu, gdyż ustawodawca nie zdecydował się przyznać im szeregu istotnych uprawnień procesowych. pl
dc.abstract.en The article analyses the rights and duties of a social representative in criminal proceedings (article 90 Code of Criminal Procedure). Participation in court proceedings may be declared, before the commencement of judicial examination, by a representative of a community organisation, if there is a need to defend a social interest or an important individual interest within the statutory purposes of such an organisation, especially in matters pertaining to the protection of human rights and freedoms. The representative of a community organisation who has been admitted to participate in court proceedings may participate in the trial, express their points of view and make statements in writing. The court shall admit a representative of a community organisation if it finds this to be in the interests of justice. This person shall not be allowed to ask questions to person questioned by the court, he has no right to make a complaint with the court, can`t submit motions for evidence and are not entitled to participate in a session or in an investigation. The author emphasizes the importance of participation by the citizenry in the administration of justice principle and the right to a fair and public hearing of his case. In article they were also discussed old draft bills in the position of social representative in criminal cases, and in particular the advantages and disadvantages of amending article 90 c.c.p. Amendment of 10 June 2016. The author argues that the changing of position will not increase the participation of the public in the proceedings, because the legislature did not admit procedural rights. pl
dc.subject.pl przedstawiciel społeczny pl
dc.subject.pl zasada jawności pl
dc.subject.pl Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego pl
dc.subject.pl nowelizacja k.p.k. pl
dc.subject.pl interes wymiaru sprawiedliwości pl
dc.subject.pl organizacja społeczna pl
dc.subject.en social representative pl
dc.subject.en principle of open proceedings pl
dc.subject.en Criminal Law Codification Commission pl
dc.subject.en Code of Criminal Procedure Amendment of 10 June 2016 pl
dc.subject.en interests of justice pl
dc.subject.en the community organisation pl
dc.description.volume 69 pl
dc.description.publication 0,99 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0010.4181 pl
dc.identifier.eissn 2544-3135 pl
dc.title.journal Studia Iuridica pl
dc.title.volume Współczesne oblicze prawa karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Czarnecki, Paweł: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska