Jagiellonian University Repository

Zasada in dubio pro libertate w prawie administracyjnym i orzecznictwie sądów administracyjnych

pcg.skipToMenu

Zasada in dubio pro libertate w prawie administracyjnym i orzecznictwie sądów administracyjnych

Show full item record

dc.contributor.author Folak, Łukasz [USOS113774] pl
dc.date.accessioned 2017-11-28T08:42:57Z
dc.date.available 2017-11-28T08:42:57Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46746
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zasada in dubio pro libertate w prawie administracyjnym i orzecznictwie sądów administracyjnych pl
dc.title.alternative The principle in dubio pro libertate in administrative law and in jurisprudence of administrative courts pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-138 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137185925/IPP_2017_4/acde991d-c387-4e04-a9ee-fe173bdd46bf#page=123 pl
dc.abstract.pl W polskim prawie administracyjnym, w celu zapewnienia gwarancji procesowych podmiotów umiejscowionych na zewnątrz administracji publicznej, przedstawiciele doktryny prawa, jak i sądy administracyjne wywodzą - z obowiązujących unormowań - zasadę in dubio pro libertate. Zasada ta stanowi swoistą regułę interpretacyjną, która winna być uwzględniania w procesie stosowania prawa, w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym. Sądownictwo dostrzega rolę opisywanej zasady w sprawach związanych z ograniczeniem publicznych praw podmiotowych (prawa do zabudowy nieruchomości, wolności działalności gospodarczej, dostępu do informacji publicznej), czy nakładaniem na jednostki obowiązków publicznoprawnych (zobowiązania podatkowe, sankcje administracyjne). Również ustawodawca czyni próby wprowadzenia tejże zasady explicite do unormowań prawa administracyjnego. Przedmiotowy artykuł zawiera charakterystykę zasady in dubio pro libertate w prawie administracyjnym oraz rozważania w zakresie dopuszczalności jej stosowania; analizę zmian legislacyjnych, dotyczących opisywanej reguły; a także orzeczeń judykatury, w których sądy dostrzegły i uwzględniły zasadę in dubio pro libertate. pl
dc.abstract.en In the Polish administrative law, to ensure procedural guarantees, concerned entities located on the outside of public administration, representatives of legal doctrine and administrative courts derive - from current regulations - the principle in dubio pro libertate. This principle is a specific rule of interpretation, which should be taken into consideration in the application of law in administrative proceedings. The judiciary recognizes the role of the described principle in matters relating to the reduction of public subjective rights (the right to build, freedom of economic activity, access to public information) or imposed on individuals obligations of public (tax liabilities, administrative sanctions). Also, the legislator aims to introduce that principle explicitly to the regulations of administrative law. The present article describes the nature of the principle in dubio pro libertate in administrative law, the admissibility of its application; analysis of legislative attempts, concerning that rule; as well as the judgements of judicatory, where the courts have recognized and included the principle in dubio pro libertate in particular cases. pl
dc.subject.pl in dubio pro libertate pl
dc.subject.pl zasada interpretacyjna pl
dc.subject.pl orzecznictwo sądów administracyjnych pl
dc.subject.en in dubio pro libertate pl
dc.subject.en rule of interpretation pl
dc.subject.en jurisprudence of administrative courts pl
dc.description.number 4 (34) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa