Jagiellonian University Repository

Stosowanie sankcji wzruszalności wobec decyzji administracyjnych wydanych na podstawie aktów prawa miejscowego, których nieważność stwierdził sąd administracyjny

Stosowanie sankcji wzruszalności wobec decyzji ...

Show full item record

dc.contributor.author Bury, Paweł pl
dc.date.accessioned 2017-11-28T08:31:36Z
dc.date.available 2017-11-28T08:31:36Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46745
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Stosowanie sankcji wzruszalności wobec decyzji administracyjnych wydanych na podstawie aktów prawa miejscowego, których nieważność stwierdził sąd administracyjny pl
dc.title.alternative Application of a sanction of mutability against administrative decisions issued on the grounds of acts of local law which have been declared invalid by an administrative court pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 86-101 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137185925/IPP_2017_4/acde991d-c387-4e04-a9ee-fe173bdd46bf#page=86 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze stosowaniem sankcji wzruszalności wobec decyzji administracyjnych wydanych na podstawie aktów prawa miejscowego wyeliminowanych z obrotu prawnego wskutek orzeczenia sądu administracyjnego. Artykuł 147 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi bowiem o możliwości wzruszenia "rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych" w konsekwencji stwierdzenia przez sąd administracyjny nieważności aktu prawa miejscowego, na podstawie którego je wydano. Niemniej jednak przepisy regulujące postępowanie administracyjne nie zawierają obecnie odpowiednich podstaw do zastosowania w takim przypadku instytucji wznowienia postępowania. Ustawodawca przewidział taką możliwość jedynie, gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego decyzja została wydana. W związku z powyższym, w doktrynie oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych panują rozbieżne poglądy co do wykładni przywołanego powyżej przepisu i możliwości stosowania sankcji uregulowanych w przepisach normujących postępowanie administracyjne. Niniejszy artykuł koncentruje się zarówno na najważniejszych problemach związanych z przedmiotowym zagadnieniem, jak i na propozycjach zmian w obowiązującym stanie prawnym. pl
dc.abstract.en The study presents issues of application of a sanction of mutability against administrative decisions issued on the grounds of acts of local law which have been eliminated from a legal system by a ruling of an administrative court. Article 147 § 2 of the Law on Proceedings before Administrative Courts constitutes a possibility of challenging 'decisions on individual cases' as a consequence of having an act of local law which constitutes their legal basis declared invalid by a court. Nonetheless, provisions regulating an administrative proceeding do not currently offer a ground for application of an institution of reopening of a proceeding in such a case. The Legislator created such a possibility only if the Constitutional Tribunal have decided on an inconsistency between an normative act and either the Constitution, an international treaty or a statute on the basis of which the decision had been issued. Therefore, there is a number of controversies in the legal doctrine and case law of administrative courts concerning a construction of the aforementioned provision and a possibility of applying sanctions provided by provisions regulating an administrative proceeding. The study focuses both on the most vital problems concerning the subject matter and postulates of changes to the law. pl
dc.subject.pl sankcja wzruszalności pl
dc.subject.pl decyzje administracyjne pl
dc.subject.pl akty prawa miejscowego pl
dc.subject.en sanction of mutability pl
dc.subject.en administrative decision pl
dc.subject.en acts of local law pl
dc.description.number 4 (34) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa