Jagiellonian University Repository

Rozważania na temat funkcjonowania straży gminnych w Polsce

pcg.skipToMenu

Rozważania na temat funkcjonowania straży gminnych w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Podemska, Agnieszka [USOS129248] pl
dc.date.accessioned 2017-11-28T07:24:14Z
dc.date.available 2017-11-28T07:24:14Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46742
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rozważania na temat funkcjonowania straży gminnych w Polsce pl
dc.title.alternative Some remarks about municipal guards in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 128-139 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=128 pl
dc.abstract.pl Od wielu lat toczy się dyskusja na temat działania straży gminnych w Polsce, w tym przede wszystkim zadań tej formacji oraz przyznawanych jej uprawnień. Na skutek kolejnych nowelizacji straże gminne wyposażane są w nowe kompetencje, co powoduje szereg problemów praktycznych. Konieczne jawi się kontynuowanie debaty nad kwestią prawidłowości działań straży gminnych w Polsce, a także potrzebą ich dalszego funkcjonowania. Wydaje się, iż kwestia utrzymania dotychczasowego modelu straży jako instytucji dbającej o spokój i porządek publiczny w społecznościach lokalnych albo likwidacji tej formacji samorządowej powinna być rozstrzygana z uwzględnieniem liczebności społeczności, w której miałaby ona funkcjonować. Negatywnie należy ocenić propozycje dalszego poszerzania kompetencji strażników gminnych. Analiza praktyki unaoczniła, iż poważnym błędem ustawodawcy było powierzenie tej formacji kontroli ruchu drogowego za pomocą obsługi urządzeń rejestrujących, tzw. fotoradarów. W przypadku podjęcia decyzji o reformie straży gminnych w Polsce większy nacisk powinien zostać położony na aspekt kształcenia kadr, potrzebę lepszego diagnozowania problemów lokalnej społeczności i aktywniejsze działanie na jej rzecz, w czym pomocne może być propagowanie programu "strażnika rejonowego". pl
dc.abstract.en Matters concerning the municipal guards in Poland especially their tasks and powers have been debated for many years. Recent amendments affected competences of municipal guards. There are many problems which emerged due to new regulations. There should be further debate over functioning of municipal guards in our country. While deciding of the future of this service, its cooperation with the police should be taken into account as well. Arguments for further extending competences of municipal guards are not convincing enough. It must be pointed out that empowering this service to carry out the automotive speed control was a great mistake made by the polish legislator. Possible reorganisation of municipal guards in Poland should be focused on: greater emphasis on human resource training, better diagnosing the problems of the local community and solving them in more active way. pl
dc.subject.pl straże gminne pl
dc.subject.pl zadania i kompetencje straży gminnych pl
dc.subject.pl fotoradary pl
dc.subject.pl podnoszenie kwalifikacji pl
dc.subject.en municipal guards pl
dc.subject.en tasks and powers of municipal guards pl
dc.subject.en speed cameras pl
dc.subject.en improvement of qualifications pl
dc.description.number 5 (35) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Kryminalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa