Jagiellonian University Repository

Znaczenie pozytywnego wyniku mediacji dla możliwości zastosowania środków probacyjnych

Znaczenie pozytywnego wyniku mediacji dla możliwości ...

Show full item record

dc.contributor.author Goniewicz, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2017-11-27T15:54:51Z
dc.date.available 2017-11-27T15:54:51Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46733
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Znaczenie pozytywnego wyniku mediacji dla możliwości zastosowania środków probacyjnych pl
dc.title.alternative The meaning of a positive outcome of mediation on a possibility to apply probationary measures pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-23 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=5 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest omówienie wpływu pozytywnego rezultatu mediacji przeprowadzonej pomiędzy sprawcą czynu zabronionego a pokrzywdzonym na możliwość zastosowania przez sąd środków probacyjnych. Autor dokonał tej analizy zarówno z perspektywy treści przepisów regulujących środki probacyjne, jak i ich funkcji. We wstępie pracy została zawarta charakterystyka mediacji jako instrumentu sprawiedliwości naprawczej oraz jej umiejscowienie w polskim systemie prawa karnego. Autor opisał przesłanki ustalania pozytywnej prognozy kryminologicznej w kontekście orzekania warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz wpływ, jaki może mieć pozytywny wynik mediacji na możliwość stosowania każdego z tych środków. Wobec niewystarczającego stosowania mediacji w praktyce, w artykule przedstawiono propozycje legislacyjne, których wprowadzenie powinno wpłynąć na jej rozpowszechnienie, co będzie miało także wpływ na orzekanie środków probacyjnych. pl
dc.abstract.en The article comprises a description of an impact of a positive outcome of mediation carried out between an offender and a victim on a possibility to impose a probationary measure by the court. The author makes the said analysis with regard to respective statutory regulations concerning probation, as well as their functions. The introduction to the article includes an overview of mediation as a restorative justice factor and its place in the Polish system of criminal law. The Author describes the prerequisites of determining the positive criminological forecast with regard to applying conditional discontinuation of proceedings, conditional suspension of penalty of imprisonment and conditional early release, as well as an impact of a positive outcome of mediation on the application of each of these measures. Due to the insufficient use of mediation in practice, the article sets out legislative proposals, introduction of which should spread its use, which would also have an impact on the application of probationary measures. pl
dc.subject.pl sprawiedliwość naprawcza pl
dc.subject.pl mediacja pl
dc.subject.pl środki probacyjne pl
dc.subject.pl pozytywna prognoza kryminologiczna pl
dc.subject.pl warunkowe umorzenie postępowania pl
dc.subject.pl warunkowe zawieszenie wykonania kary pl
dc.subject.pl warunkowe przedterminowe zwolnienie pl
dc.subject.en restorative justice pl
dc.subject.en mediation pl
dc.subject.en probationary measures pl
dc.subject.en positive criminological forecast pl
dc.subject.en conditional discontinuation of proceedings pl
dc.subject.en conditional suspension of penalty pl
dc.subject.en conditional early release pl
dc.description.number 5 (35) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-27 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa