Jagiellonian University Repository

Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni

Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego ...

Show full item record

dc.contributor.author Janiak, Małgorzata [SAP11016198] pl
dc.contributor.author Próchnicka, Maria [SAP11010449] pl
dc.date.accessioned 2017-11-27T11:35:50Z
dc.date.available 2017-11-27T11:35:50Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-946655-6-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46723
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni pl
dc.title.alternative The open repository of the Jagiellonian University as a part of the institutional management system: the results of the research conducted among the members of the university's academic community pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 172 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 154-164. Aneksy pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie modelu, który lokuje otwarte repozytorium uczelni wyższej w systemie informacji instytucjonalnej. Model ten opracowano na podstawie wyników analizy funkcjonowania organizacji jaką jest Uniwersytet Jagielloński oraz w odniesieniu do rezultatów badań, które zostały przeprowadzone wśród społeczności akademickiej tej uczelni. W książce starano się, poza przedstawieniem ogólnego modelu repozytorium, zaprezentować diagnozę wykorzystywania przez pracowników, studentów i doktorantów UJ otwartych repozytoriów naukowych, jak również ich postaw wobec idei wolnego publikowania oraz publicznego dzielenia się wiedzą. We wnioskach zaprezentowano sugestie potencjalnych zmian, jakie dokonać się mogą w odniesieniu do otwartych repozytoriów uczelnianych. Główny przedmiot badań, których wyniki zostały przedstawione w niniejszej książce, postawy wobec otwartego dostępu do zasobów nauki oraz miejsce repozytorium uczelnianego w systemie zarządzania informacją instytucjonalną został przedstawiony z uwzględnieniem następujących aspektów: 1) stanu świadomości członków społeczności akademickiej w związku z wykorzystywaniem otwartego dostępu do zasobów nauki, 2) rozumienia znaczenia otwartego repozytorium uczelnianego dla promocji jednostki i ogólnego dzielenia się wiedzą, 3) preferencji pracowników, studentów i doktorantów UJ dotyczących tematyki i rodzajów zasobów widocznych w otwartym dostępie 4) organizacji źródeł o otwartym dostępie, 5) aktywności w korzystaniu z zasobów nauki w otwartym dostępie, 6) barier w udostępnianiu zasobów identyfikowanych przez członków tej społeczności, a także 7) gotowości do uczestnictwa w otwartym udostępnieniu publikacji i innych rodzajów zasobów. Publikacja składa się z kilku części. w pierwszej części (rozdziały 1-3) zaprezentowano sposoby definiowania terminów: informacja instytucjonalna, Open Access, repozytorium. Przedłożono także ogólny model otwartego repozytorium instytucjonalnego. w drugiej, głównej części książki (rozdział 4) przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w grudniu 2015 wśród społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykorzystaniem techniki ankiety, których celem była identyfikacja i charakterystyka biernych i aktywnych postaw wobec otwartego udostępniania zasobów nauki. Zderzenie ogólnego otwartego modelu repozytorium uczelnianego z postawami środowiska akademickiego UJ co do wykorzystania otwartych źródeł oraz ich chęci publikowania w takowych stanowi zakończenie tej książki. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to present a model which places a university's repository within the institutional information system. The model was constructed on the basis of the results of the analysis of the way an institution like JU works and with reference to the research results which were conducted among the members of the Jagiellonian University's academic community. Apart from the presentation of a general model of a repository the book also depicts the diagnosis of the use of open scientific repositories by the university teachers, students and doctoral students, as well as their attitudes towards the idea of open, unrestricted publishing and public sharing of knowledge. The conclusion contain suggestions of the possible changes which could be introduced to open academic repositories. The main aim of the research, the results of which are presented in this book, the attitudes towards open access to scientific resources and the place of a niversity's repository within the institutional information system, was presented while taking into account the following aspects: 1) how aware the members of the academic community are when it comes to the use of the open access to scientific resources, 2) whether they understand how important the university's open repository is for the promotion of a given department and general sharing of knowledge, 3) the references of the university teachers, students and doctoral students regarding the types of resources available through open access, 4) the organization of the open access resources, 5) how actively they use the open access resources, 6) difficulties in making available the resources identified by the members of this community, 7) readiness to participate in the open sharing of academic texts and other types of resources. The entire text comprises several parts. The first part (chapter 1-3) shows the ways of defining the terms: institutional research, Open Access, repository. What is more, a general model of an open institutional repository was also depicted. The second, main part of the book (chapter 4) shows the results of the research conducted in December 2015 among the members of the university's academic community with the use of a survey technique. The aim of the survey wad to identify and describe passive and active attitudes towards the open access to scientific resources. The conclusions juxtapose the general model of a university open repository with the attitudes of the JU's academic community towards the use of the open access resources and their willingness to publish in such. pl
dc.description.publication 8 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska