Jagiellonian University Repository

Problematyka dziecka i dzieciństwa w zmieniającej się przestrzeni pracy socjalnej : wyzwania i dylematy

pcg.skipToMenu

Problematyka dziecka i dzieciństwa w zmieniającej się przestrzeni pracy socjalnej : wyzwania i dylematy

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.contributor.editor Gierat, Tadeusz Waldemar pl
dc.contributor.editor Kucharska, Ewa pl
dc.contributor.editor Grudziński, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2015-04-08T16:43:53Z
dc.date.available 2015-04-08T16:43:53Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60163-78-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4655
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Problematyka dziecka i dzieciństwa w zmieniającej się przestrzeni pracy socjalnej : wyzwania i dylematy pl
dc.title.alternative Child and childhood in the changing area of social work : challenges and dilemmas pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda pl
dc.description.physical 267-289 pl
dc.abstract.pl W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce dziecko stało się obiektem masowych interwencji ze strony profesjonalistów (pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, lekarzy, itp.), którzy za wszelką cenę starają się naprawić „zaniedbane dzieciństwo”. Powstają koncepcje „przemocy domowej wobec dzieci”, „dzieci ulicy” czy „infantylizacji ubóstwa”, które opisują przemiany w rodzinie współczesnej z punktu widzenia najmłodszego pokolenia. Można zaryzykować twierdzenie, że tworzy się swoistego rodzaju „kwestia dziecięca”, a funkcjonowanie rodziny oceniane jest przez pryzmat niezaspokojonych potrzeb tych najmłodszych. Problem w tym, że to rosnące zainteresowanie sytuacją dzieci wśród dorosłych oraz podejmowane przez nich działania na rzecz pomocy dzieciom koncentrują się na pomocy doraźnej. Dowodem na to są stale rosnące nierówności społeczne oraz zwiększający się poziom patologizacji wśród dzieci w coraz młodszym wieku. W rezultacie, w literaturze, mediach, debacie publicznej dorosłych, dzieci opisywane są jako grupa niezdolna do „moralnej naprawy”, jak też stanowiąca „społeczne i ekonomiczne obciążenie”, co prowadzi do przyjęcia strategii ścisłego nadzoru i kontroli zamiast rzeczywistej pomocy i wsparcia.Niniejszy artykuł stanowi zatem refleksję na temat społecznego fenomenu dzieciństwa, jego wymiarów oraz sposobów analizy, jak również wyzwań i dylematów pracy socjalnej z tymi, którzy z uwagi na swoje historie i towarzyszące im problemy społeczne narażeni są na funkcjonowanie poza głównym nurtem życia społecznego. pl
dc.abstract.en In the past few years in Poland child became the object of massive intervention by professionals (social workers, educators, psychologists, doctors, etc.), who by all means try to fix "neglected childhood". Various concepts of "domestic violence against children", "street children" or "infantilization of poverty" that appear, describe the changes in the family from the point of view of contemporary youngest generation. You can say that a kind of "childhood matter" is created, and as a result, afamily functioning is assessed from the perspective of the needs of these children. The problem is that this growing interest in the situation of children among adults, and their actions to help the children focus on short term assistance. This is evidenced by the ever-growing social inequalities and the increasing level of pathologization among children at a younger age. As a result, in the literature, the media, the public debate adults, children are described as a group incapable of "moral recovery", as well as constituting the "social and economic burden," which leads to the adoption of the strategy of strict supervision and control instead of real help and support. This article is therefore a reflection on the social phenomenon of childhood, its dimensions and methods of analysis, as well as the challenges and dilemmas of social work with those who, due to their stories and accompanying social problems, are exposed to the functioning outside the mainstream of society. pl
dc.subject.pl dzieciństwo pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl problemy społeczne pl
dc.subject.pl podmiotowość pl
dc.subject.en childhood pl
dc.subject.en social work pl
dc.subject.en social problems pl
dc.subject.en subjectivity/ children as social actors pl
dc.description.points 4 pl
dc.title.container Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)