Jagiellonian University Repository

Instytucjonalizacja ewaluacji w pomocy społecznej : wyzwania i dylematy

Instytucjonalizacja ewaluacji w pomocy społecznej ...

Show full item record

dc.contributor.author Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.contributor.editor Żukiewicz, Arkadiusz [SAP14001395] pl
dc.date.accessioned 2015-04-08T15:48:57Z
dc.date.available 2015-04-08T15:48:57Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63955-00-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4652
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Instytucjonalizacja ewaluacji w pomocy społecznej : wyzwania i dylematy pl
dc.title.alternative The institutionalization of evaluation in social welfare : challenges and dilemmas pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit pl
dc.description.physical 97-117 pl
dc.abstract.pl Działalność ewaluacyjna o różnym stopniu trwałości, zinstytucjonalizowania i zaawansowania profesjonalnego nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród badaczy i reformatorów polskiego życia społecznego i wszystko wskazuje na to, że stopniowo wchodzi ona na trwałe w język analizy i strategii wspierania szeroko pojętej jakości polskiego systemu pomocy społecznej czy pracy socjalnej. Jej popularność, znacznie wcześniej zauważalna na gruncie reform polskiego systemu edukacji, jest konsekwencją procesów demokratyzacji, urynkowienia i racjonalizacji systemów zarządzania, jakie miały miejsce w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Wpłynęło na nią również pojawienie się funduszy unijnych a wraz z nimi możliwość zmiany sytuacji grup defaworyzowanych czy sposobu funkcjonowania instytucji publicznych. Takie otwarte podejście do korzystania z zewnętrznego wsparcia (głównie finansowego) związane było z koniecznością dostosowywania się naszego kraju do unijnych wymogów. Celem niniejszego opracowania jest omówienie podstawowych założeń myślenia w kategoriach ewaluacyjnych w kontekście pomocy społecznej i pracy socjalnej; jak również analiza procesu instytucjonalizacji w tychże kontekstach. pl
dc.abstract.en Evaluation practice with varying degrees of durability, institutionalization and professional advancement still enjoys great popularity among researchers and reformers of Polish society. Within time, it gradually adapts to a language of analysis and strategy to support the overall quality of the Polish system of social assistance or social work. Its popularity, much sooner noticeable under Polish reform of the education system, is a consequence of the processes of democratization, marketization and rationalization of management systems, which took place in Poland in the nineties. It resulted in the emergence of EU funds and with them the ability to change the situation of disadvantaged groups and the functioning of public institutions. Such an open approach to the use of external support (mainly financial) was associated with the need to adapt our country to the EU requirements. The purpose of this paper is to discuss the basic assumptions of thinking in terms of evaluation in the context of social welfare and social work; as well as the analysis of the process of institutionalization in these contexts. pl
dc.subject.pl ewaluacja pl
dc.subject.pl praca socjalna pl
dc.subject.pl pomoc społeczna pl
dc.subject.pl instytucjonalizacja pl
dc.subject.en evaluation pl
dc.subject.en social work pl
dc.subject.en social welfare pl
dc.subject.en institutionalization pl
dc.description.series Problemy Pracy Socjalnej pl
dc.title.container Praca socjalna w służbie ludziom pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)