Jagiellonian University Repository

Habent sua fata libelli : "стертая" история одного виленского экземпляра Литовского Статута 1588 года

Habent sua fata libelli : "стертая" история одного ...

Show full item record

dc.contributor.author Miakiszew, Władimir [SAP11016304] pl
dc.contributor.editor Stradomski, Jan [SAP11017865] pl
dc.contributor.editor Kuczyńska, Marzanna pl
dc.date.accessioned 2017-11-20T11:54:44Z
dc.date.available 2017-11-20T11:54:44Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65432-47-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46429
dc.language rus pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other Великое Княжество Литовское pl
dc.subject.other Литовский Статут 1588 года pl
dc.subject.other владельческие надписи и печати на старопечатных книгах pl
dc.subject.other история старой книги pl
dc.title Habent sua fata libelli : "стертая" история одного виленского экземпляра Литовского Статута 1588 года pl
dc.title.alternative Habent sua fata libelli : "stertaâ" istoriâ odnogo vilenskogo ekzemplâra Litovskogo Statuta 1588 goda pl
dc.title.alternative Habent sua fata libelli : the "effaced" story of one of the Vilnius copies of the Lithuanian Statute of 1588 pl
dc.title.alternative Habent sua fata libelli : "zatarta" historia jednego wileńskiego egzemplarza Statuta Litewskiego 1588 roku pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda pl
dc.description.physical 149-164 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji "Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe" (Nowy Sącz, 27-29 czerwca 2016). pl
dc.abstract.pl W centrum uwagi badawczej autora artykułu znalazły się zapisy właścicieli, uwagi i pieczątki w egzemplarzu Statutu Litewskiego 1588 roku przechowywanym w Instytucie Litewskiej Literatury i Folkloru Akademii Nauk Litwy (sygnatura B 23898). Wolumin ten różni się od innych egzemplarzy kodeksu pewną cechą szczególną: jeden z jego właścicieli postarał się wywabić z kart starodruku ślady świadczące o przynależności księgi poprzednim jej posiadaczom. Autor publikacji rekonstruuje ostatnie 200 lat "biografii" książki rozszyfrowując informacje zawarte w marginaliach i pieczęciach zachowanych na kartach starodruku. pl
dc.abstract.en The article studies ownership records, notes and stamps found on the copy of Lithuanian Statute 1588, belonging to Vilnus Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Lithuanian Academy of Sciences (Call Number B 23898). The copy under question differs from other replicas in one important respect: a former proprietor tried to extinguish all the earlier ownership records. Decoding the data retained in marginalia and stamps on the Statute’s pages, the author of the article brings back to life the latest two centuries of the book’s "biography". pl
dc.abstract.other Объектом исследовательского внимания автора статьи стали владельческие записи, пометы и штампы на экземпляре Литовского Статута 1588 года, хранящемся в вильнюсском Институте литовской литературы и фольклора Академии Наук Литвы (шифр B 23898). Он отличается от прочих экземпляров кодекса некоей особенностью: один из прежних его обладателей постарался вытравить со страниц приметы, говорящие о принадлежности книги предшественникам. С опорой на расшифровку сведений, представленных в сохранившихся в кодексе маргиналиях и печатях, автор публикации восстанавливает последние 200 лет "биографии" книги. pl
dc.subject.pl Wielkie Księstwo Litewskie pl
dc.subject.pl Litewski Statut 1588 roku pl
dc.subject.pl zapisy właścicieli pl
dc.subject.pl uwagi i pieczątki pl
dc.subject.pl historia starej książki pl
dc.subject.en Grand Duchy of Lithuania pl
dc.subject.en Lithuanian Statute 1588 pl
dc.subject.en ownership records pl
dc.subject.en notes and stamps on the Statute’s pages pl
dc.description.series Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, ISSN 1734-042X; t. 12 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 18; liczba stron 276; liczba arkuszy wydawniczych 17; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)