Jagiellonian University Repository

Konstruktywizm Jeana Piageta i koncepcja zmysłu liczby a edukacja matematyczna

pcg.skipToMenu

Konstruktywizm Jeana Piageta i koncepcja zmysłu liczby a edukacja matematyczna

Show full item record

dc.contributor.author Szczygieł, Monika [USOS99307] pl
dc.date.accessioned 2017-11-16T10:14:10Z
dc.date.available 2017-11-16T10:14:10Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0239-6858 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46331
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Konstruktywizm Jeana Piageta i koncepcja zmysłu liczby a edukacja matematyczna pl
dc.title.alternative Jean Piaget’s constructivism and the number sense theory vs mathematics education pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-26 pl
dc.abstract.pl Twierdzenie Jeana Piageta, że rozwój poznawczy dziecka jest podstawą nabywania i rozwijania pojęcia liczby oraz umiejętności operowania liczbami, wywarło ogromny wpływ na sposób nauczania matematyki. Od czasu pojawienia się wyników badań wskazujących na istnienie biologicznych podstaw operowania liczbami koncepcja Piageta zaczęła być szeroko krytykowana przez przedstawicieli neuropsychologii poznawczej. Dowody na to, że istnieje wrodzone, niezależne od systemu językowego i edukacji podłoże powstawania i rozwoju reprezentacji liczbowej, wpłynęły na sposób tworzenia programów kształcenia i zaleceń metodycznych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Pomimo że dyskusja na temat możliwości nabywania i rozwoju pojęcia liczby przez dzieci toczy się od wielu lat, nadal trudno mówić o jednoznacznych rozstrzygnięciach w tej kwestii. Celem tego artykułu jest krytyczna analiza obu stanowisk teoretycznych oraz formułowanych w ich ramach zaleceń dotyczących praktyki edukacyjnej. pl
dc.abstract.en Piaget’s claim that the cognitive development of a child is the basis for acquiring and developing the concept of numbers as well as the ability to work with numbers, had a huge impact on the methods of teaching mathematics in Poland and the world. Since the appearance of research results indicating the existence of a biological basis for the ability to work with numbers, the Piaget’s theory has been widely criticized by representatives of cognitive neuropsychology. The evidence that there is an innate foundation for the formation and development of numerical representation, independent of language and education, has influenced the manner of constructing educational curricula and methodological recommendations in Western Europe and the United States. Although the discussion on the possibility of children acquiring and developing number sense has been ongoing for many years, it is still difficult to point to a conclusive resolution of this issue. The aim of this paper is to present a critical analysis of the two theoretical concepts and recommendations for educational practice, formulated within their frameworks. pl
dc.subject.pl psychologia edukacji pl
dc.subject.pl edukacja matematyczna pl
dc.subject.pl pojęcie liczby pl
dc.subject.pl koncepcja Piageta pl
dc.subject.pl koncepcja zmysłu liczby pl
dc.subject.en educational psychology pl
dc.subject.en mathematics education pl
dc.subject.en concept of numbers pl
dc.subject.en Piaget’s theory pl
dc.subject.en number sense theory pl
dc.description.number 1 (140) pl
dc.description.points 12 pl
dc.identifier.doi 10.24131/3724.170101 pl
dc.identifier.eissn 2449-8998 pl
dc.title.journal Edukacja pl
dc.title.volume Edukacja matematyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska