Jagiellonian University Repository

Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej

pcg.skipToMenu

Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej

Show full item record

dc.contributor.author Kostkiewicz, Janina [SAP11018337] pl
dc.date.accessioned 2017-11-10T11:02:16Z
dc.date.available 2017-11-10T11:02:16Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46141
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej pl
dc.title.alternative Temporal variability of the valuable life and the universalism of values in the eyes of realistic philosophy and pedagogy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-44 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 43-44 pl
dc.abstract.pl Tekst jest refleksją, której punktem wyjścia jest teza mówiąca, że naczelna triada wartości w temporalnym wymiarze życia osoby pojawia się aspektowo i wymaga aktualizacji w obrębie egzystencji podmiotu. Przy tym założeniu postawione zostało pytanie: czy wówczas uniwersalizm naczelnych wartości zostaje naruszony, a życie traci coś ze swej wartościowości? Poprowadzone rozważania zapewniają tytułowemu problemowi pozytywne rozwiązanie, jednakże przy przyjęciu perspektywy realizmu filozoficznego. pl
dc.abstract.en This article is a reflection whose starting point is the thesis that the main triad of values in the temporal dimension of a person's life appears in an aspect way and needs to be updated within the subject's existence. With this assumption, the question is posed: whether the universalism of supreme values was violated and whether life loses something of its validity? These reflections provide a positive solution to this problem, however, by adopting the perspective of philosophical realism. pl
dc.subject.pl temporalność pl
dc.subject.pl zmiana pl
dc.subject.pl wartości pl
dc.subject.pl życie wartościowe pl
dc.subject.pl uniwersalizm pl
dc.subject.pl klasyczna triady wartości pl
dc.subject.pl wartości wychowawcze pl
dc.subject.en temporality pl
dc.subject.en change pl
dc.subject.en values pl
dc.subject.en valued life pl
dc.subject.en universalism pl
dc.subject.en classical triad of values pl
dc.subject.en educational values pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.17.002.7025 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska