Jagiellonian University Repository

Przegląd klasyfikacji kosztów jakości : ujęcie teoretyczne

pcg.skipToMenu

Przegląd klasyfikacji kosztów jakości : ujęcie teoretyczne

Show full item record

dc.contributor.author Sadkowski, Wojciech [SAP14009373] pl
dc.contributor.author Kołodziejczuk, Bartosz pl
dc.date.accessioned 2017-11-08T10:37:32Z
dc.date.available 2017-11-08T10:37:32Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7695-657-2 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46042
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przegląd klasyfikacji kosztów jakości : ujęcie teoretyczne pl
dc.title.alternative Review of the classifications of quality costs : theoretical approach pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 364-375 pl
dc.identifier.weblink http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37966&from=publication pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy problematyki identyfikacji i podziału kosztów jakości w przedsiębiorstwach. Koszty te stanowią najważniejszą część rachunku kosztów jakości - narzędzia wykorzystywanego do efektywnego zarządzania nimi. Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych klasyfikacji kosztów jakości. Pierwsza część pracy zawiera historyczny zarys pierwszych podziałów kosztów jakości. W drugiej i trzeciej części autorzy skupiają się na nowych podejściach do klasyfikacji tych kosztów oraz prezentacji współczesnych modeli. Obiektem badań są koszty jakości występujące w przedsiębiorstwach. W opracowaniu autorzy zastosowali metodę krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego z zakresu zarządzania jakością i rachunkowości oraz wykorzystano metody indukcji i dedukcji. Podsumowaniem artykułu jest wskazanie przez autorów uniwersalnej klasyfikacji kosztów jakości dla przedsiębiorstw. pl
dc.abstract.en The article deals with the problems of identification and division of quality costs in companies. These costs are the most important part of the quality costs calculation - a tool used to effectively manage them. The main objective of this paper is to present the most important classifications of quality costs. The first part of the article includes a historical view of the first divisions of quality costs. In the second and third parts the authors focus on the new approaches to the classification of those costs and presentation of contemporary models. The object of the study are the quality costs occurring in companies. In the elaboration the authors used a method of critical analysis of the scientific literature in the field of quality management and accounting and methods of induction and deduction. In conclusion, the authors point to the universal classification of quality costs in companies. pl
dc.subject.pl jakość pl
dc.subject.pl klasyfikacja pl
dc.subject.pl koszty jakości pl
dc.subject.en quality pl
dc.subject.en quality costs pl
dc.subject.en classification pl
dc.description.volume 472 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2017.472.33 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-07 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska