Jagiellonian University Repository

The future of the European Union's economy : inspirations and challenges

pcg.skipToMenu

The future of the European Union's economy : inspirations and challenges

Show full item record

dc.contributor.author Łapniewska, Zofia [SAP14001823] pl
dc.contributor.editor Kováts, Eszter pl
dc.date.accessioned 2017-11-08T09:33:04Z
dc.date.available 2017-11-08T09:33:04Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-615-80161-5-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46040
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title The future of the European Union's economy : inspirations and challenges pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung pl
dc.description.physical 91-101 pl
dc.identifier.weblink http://fesbp.hu/common/pdf/The_Future_of_the_EU.pdf pl
dc.abstract.pl W rozdziale tym argumentuję, że gwarancja zatrudnienia i bezwarunkowy dochód podstawowy powinny stanowić część przyszłej polityki gospodarczej. Podstawowym założeniem wdrażanych programów powinna być etyka troski opisana przez Joan Tronto jako wrażliwość na dobrostan innych ludzi, a także, szerzej, przyrody i innych gatunków na planecie, tak aby stała się ona lepszym miejscem do życia dla wszystkich (Tronto 1987). Taka wizja przyszłości i aktywna praca na rzecz zmiany społecznej opierają się na dążeniu do absolutnej równości, wzajemnego szacunku, wolności i sprawiedliwości oraz biorą pod uwagę znaczenie emocji i relacji międzyludzkich w dążeniu do dobrobytu. Odniosę się do tych obszarów szerzej, budując argumenty na rzecz gwarancji zatrudnienia, jak i bezwarunkowego dochodu podstawowego, jako feministycznej propozycji dla postępowej europejskiej polityki gospodarczej. pl
dc.abstract.en I argue in this chapter that job guarantee and unconditional basic income should be part of the future economic policy. The fundamental premise of the programs to be implemented should be ethics of care, described by Joan Tronto as sensibility to well-being of other people, as well as, more broadly, nature or other species on the planet, so that it is a better place to live in for all (Tronto 1987). This representation of the future, and the active work undertaken for social change, are based on the aspiration of absolute equality, mutual respect, freedom and justice, and take into account the importance of emotions and human relations in the pursuit of well-being. I will refer to these areas more broadly, building arguments for job guarantee (JG) and unconditional basic income (UBI) as a feminist proposal for progressive European economic policy. pl
dc.subject.pl polityka gospodarcza pl
dc.subject.pl etyka troski pl
dc.subject.pl gwarancja zatrudnienia pl
dc.subject.pl bezwarunkowy dochód podstawowy pl
dc.subject.pl ekonomia feministyczna pl
dc.subject.en economic policy pl
dc.subject.en ethics of care pl
dc.subject.en job guarantee pl
dc.subject.en unconditional basic income pl
dc.subject.en feminist economics pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container The future of the European Union : feminist perspectives from East-Central Europe pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2017-11-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 14; liczba stron 107; liczba arkuszy wydawniczych 7; pl
dc.identifier.bookweblink http://fesbp.hu/common/pdf/The_Future_of_the_EU.pdf pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska