Jagiellonian University Repository

Nauczyciel wobec zmian społeczno-kulturowych : rola edukacji psychologicznej

pcg.skipToMenu

Nauczyciel wobec zmian społeczno-kulturowych : rola edukacji psychologicznej

Show full item record

dc.contributor.author Ogonowska, Agnieszka pl
dc.contributor.author Słowik, Piotr [SAP11015092] pl
dc.date.accessioned 2017-10-31T13:13:24Z
dc.date.available 2017-10-31T13:13:24Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2083-179X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45850
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Nauczyciel wobec zmian społeczno-kulturowych : rola edukacji psychologicznej pl
dc.title.alternative The role of teacher's psychological education (at all levels of education) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 101-125 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 121-124 pl
dc.identifier.weblink https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/28.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ukazanie roli edukacji psychologicznej w pracy nauczyciela (na wszystkich etapach edukacji) w odniesieniu do różnych rodzajów zmian i wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesna ponowoczesna cywilizacja. Przy opisie tej problematyki autorzy artykułu zamieszczają propozycje nauki praktycznych umiejętności psychologicznych przydatnych w pracy nauczyciela, odwołując się do szerokiej literatury naukowej z tego zakresu, jednakże propozycje te wynikają z własnych doświadczeń autorów w roli osób prowadzących szkolenia i warsztaty adresowane właśnie do środowiska nauczycieli i pedagogów szkolnych. Autorzy uważają, że tematyka takich zajęć (np. warsztatów lub treningów) powinna być związana z rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych w relacjach interpersonalnych oraz motywowaniu do rozwoju kompetencji psychologicznych niezbędnych do efektywnej pracy z uczniami i współpracy z innymi pracownikami szkoły, jak również z rodzicami uczniów. Znaczna część tych umiejętności psychologicznych powinna być powiązana także z profilaktyką wypalenia zawodowego nauczycieli. W artykule uwzględniono także typy zmian, które pojawiają się w życiu człowieka dorosłego, który poprzez swoją aktywność zawodową może dążyć do własnego rozwoju osobowego oraz osiągać wysokie poczucie kompetencji zawodowych i społecznych, a tym samym poczucie efektywności działania. W przypadku zawodu nauczyciela jest to szczególnie trudne do osiągnięcia ze względu na status społeczny tego zawodu, jak również związane z nim wymagania społeczne, kulturowe i cywilizacyjne. pl
dc.abstract.en This article aims to show the role of teacher's psychological education (at all levels of education) in relation to different types of changes and challenges posed by the postmodern civilization. In the description of these issues the authors have used their own experience in the role of trainers and educators of the workshops addressed to teachers and school counselors. Their subject matter of these worksops was associated with the development of communication skills in interpersonal relations and motivation for the development of their own psychological competencies needed to work effectively with students and collaboration with other school staff, as well as the parents of students. A significant portion of these psychological skills was also linked to the prevention of teachers burnout. The article also addresses the types of changes that appear in adult life of a man who, through their professional activities, may pursue their own personal development and achieve a high sense of professional and social competence, and thus a sense of efficiency. In the case of the teaching profession it is particularly difficult to achieve, because of social status of the profession, as well as the related requirements of social, cultural and civilizational life. pl
dc.subject.pl edukacja psychologiczna pl
dc.subject.pl nauczyciel pl
dc.subject.pl umiejętności psychologiczne pl
dc.subject.pl zmiany społeczno-kulturowe pl
dc.subject.en psychological education pl
dc.subject.en teacher pl
dc.subject.en psychological skills pl
dc.subject.en socio-cultural changes pl
dc.description.volume 28 pl
dc.description.publication 1,8 pl
dc.identifier.eissn 2449-8971 pl
dc.title.journal Studia Pedagogiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-31 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)