Jagiellonian University Repository

Koncepcja religii i dialogu międzyreligijnego w ujęciu Jana Pawła II

pcg.skipToMenu

Koncepcja religii i dialogu międzyreligijnego w ujęciu Jana Pawła II

Show full item record

dc.contributor.advisor Pilarczyk, Krzysztof [SAP11012814] pl
dc.contributor.author Kosior, Wojciech [SAP14001714] pl
dc.date.accessioned 2015-04-03T07:27:54Z
dc.date.available 2015-04-03T07:27:54Z
dc.date.submitted 2012 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4560
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Koncepcja religii i dialogu międzyreligijnego w ujęciu Jana Pawła II pl
dc.title.alternative The conception of religion and interreligious dialogue from the perspective of John Paul II pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.abstract.pl Niniejsza rozprawa ma trzy cele. Po pierwsze, jest to rekonstrukcja koncepcji religii i dialogu międzyreligijnego w ujęciu Jana Pawła II w oparciu o korpus jego tekstów. Po drugie, jest to zbadanie wzajemnych zależności między przyjętą przez niego koncepcją religii a teorią i praktyką prowadzenia dialogu międzyreligijnego w kontekście misji ewangelizacyjnej Kościoła. Po trzecie, jest to religioznawcza ocena trafności sformułowanych przez papieża teologii innych tradycji religijnych oraz adekwatności jego koncepcji dialogu w kontekście istniejących współcześnie ujęć tego fenomenu. Przyjęta przez Jana Pawła II koncepcja religii explicite rozumiana jako uniwersalna relacja człowieka z Bogiem, opiera się implicite na modelu podobieństwa rodzinnego, w którym chrześcijaństwo rzymsko-katolickie stanowi prototypową tradycję religijną. Konsekwencją takiego ujęcia jest postrzeganie innych tradycji religijnych przez pryzmat chrześcijaństwa jako soterycznie wybrakowanych i domagających się ewangelizacji za pomocą dialogu międzyreligijnego. Jest on explicite rozumiany przez papieża jako metoda prowadzenia tradycji niechrześcijańskich do prawdy, implicite natomiast polega na nadawaniu chrześcijańskiego znaczenia ideom religijnym danej tradycji. Papieska koncepcja dialogu pozostaje rozbieżna z popularnym współcześnie rozumieniem go jako metody wzajemnego ubogacania doświadczenia religijnego. pl
dc.abstract.en This paper has three purposes. First, to reconstruct the conception of religion and interreligious dialogue from the perspective of John Paul II basing on his writings. Second, to show the reciprocal relationships between the conception of religion and the theory and practice of interreligious dialogue in the context of the Catholic Church’s evangelization mission. Third, to assess the adequacy of the pope’s conceptions from the perspective of Religious Studies and in the context of existing approaches to the subject. The pope’s conception of religion was explicitly introduced as universal God – human relation. Implicitly however it was based on the model of family resemblance, in which Roman Catholicism is the prototypical religious tradition. In consequence John Paul II perceived non-Christian religious tradition as salvifically challenged and as such – demanding the evangelization through the interreligious dialogue. The interreligious dialogue was explicitly understood as a method of guiding the non-Christians towards the truth. Implicitly however was meant to serve as a tool of promoting the Christian meaning of key-ideas found within the non-Christian religions. Thus the pope’s conception of dialogue proved itself conflicting with the popular contemporary understanding as a tool of reciprocal spiritual enrichment. pl
dc.subject.pl Jan Paweł II pl
dc.subject.pl teoria religii pl
dc.subject.pl dialog międzyreligijny pl
dc.subject.pl ewangelizacja pl
dc.subject.en John Paul II pl
dc.subject.en theory of religion pl
dc.subject.en interreligious dialogue pl
dc.subject.en evangelization pl
dc.description.publication 12 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa pl
dc.contributor.reviewer Łętocha, Rafał [SAP11017675] pl
dc.contributor.reviewer Sakowicz, Eugeniusz pl
dc.contributor.reviewer Obirek, Stanisław pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)