Jagiellonian University Repository

Pierwokup wobec nieruchomości rolnych i gruntów leśnych : praktyka pierwszych miesięcy obowiązywania przepisów

pcg.skipToMenu

Pierwokup wobec nieruchomości rolnych i gruntów leśnych : praktyka pierwszych miesięcy obowiązywania przepisów

Show full item record

dc.contributor.author Więcek, Piotr pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T13:13:20Z
dc.date.available 2017-10-16T13:13:20Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45205
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pierwokup wobec nieruchomości rolnych i gruntów leśnych : praktyka pierwszych miesięcy obowiązywania przepisów pl
dc.title.alternative Preemption of agricultural real estate and forest land : the practice of the first months of the legislation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 115-127 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=115 pl
dc.abstract.pl Wprowadzone w 2016 roku nowe prawa pierwokupu nieruchomości rolnych oraz gruntów leśnych spowodowały istotne zmiany w strukturze obrotu nieruchomościami w Polsce. Niniejszy artykuł będzie okazją do analizy przesłanek stosowania nowych przepisów, oceny charakteru nieruchomości podlegającym ograniczeniom oraz problemów pojawiającym się w praktyce obrotu gospodarczego. Odpowiedź na wątpliwości będzie dokonywać się na gruncie praktycznym zgodnie z dyrektywami wykładni celowościowej, co jest konieczne ze względu na niejednoznaczność obowiązujących przepisów. pl
dc.abstract.en Introduced in 2016 new laws emption of agricultural and forest land caused significant changes in the structure of real estate in Poland. This article will provide an opportunity to analyze the conditions for the application of new regulations, assess the nature of the property subject to restrictions and problems arising in the practice of economic activity. The answer to the questions will be made on the basis of practical accordance with the directives teleological interpretation, which is necessary due to the ambiguity of laws. pl
dc.subject.pl prawo cywilne pl
dc.subject.pl prawo pierwokupu pl
dc.subject.pl obrót nieruchomościami pl
dc.subject.pl nieruchomości rolne pl
dc.subject.pl nieruchomości leśne pl
dc.subject.en civil law pl
dc.subject.en preemption pl
dc.subject.en real estate turnover pl
dc.subject.en agricultural real estate pl
dc.subject.en forest real estate pl
dc.description.number 6 (36) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa