Jagiellonian University Repository

Sądownictwo administracyjne a pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Sądownictwo administracyjne a pojęcie wymiaru ...

Show full item record

dc.contributor.author Rożek, Kacper [USOS160001] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T12:56:52Z
dc.date.available 2017-10-16T12:56:52Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45203
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Sądownictwo administracyjne a pojęcie wymiaru sprawiedliwości pl
dc.title.alternative Administrative judiciary and the definition of judicature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-48 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=37 pl
dc.abstract.pl Treść artykułu skupia się na interpretacji przepisu z art. 1 Prawa o ustroju sądów administracyjnych w całości, jak i analizie poszczególnych jego części składowych, patrząc na nie z perspektywy niektórych przepisów konstytucyjnych. Analizie poddana zostaje funkcja sądów administracyjnych, jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między wskazanymi organami. Sformułowania użyte we wspomnianym przepisie oraz sam cel, dla którego został on w taki sposób skonstruowany, zostały szeroko przedyskutowane, z odniesieniami zarówno do dorobku nauki prawa administracyjnego, jak i prawa konstytucyjnego. Głównym problemem jawiącym się na tle brzmienia przepisu jest istota wymiaru sprawiedliwości, której próba przedstawienia opiera się o - niejednokrotnie kontrowersyjne - orzeczenia sądów administracyjnych oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Tekst prezentuje więc pojęcie wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do działalności sądów administracyjnych, biorąc pod uwagę istotę prawa do sądu zagwarantowanego w ustawie zasadniczej. pl
dc.abstract.en The text focuses on the interpretation of the Article 1 of the Polish Law on the system of administrative courts. The aforementioned article has been analyzed both as a whole and as its separate, individual elements, with reference to the Polish Constitution. The function of the administrative courts, that is exercising administration of justice through the control of the activity of the public administration in Poland and solving competence disputes between particular organs, has also been discussed thoroughly. It is commonly known that the wording used in the article and the aim of its implementation in such a way have been the subject of discussion within this work, with the direct reference to the literature of the administrative and constitutional law. The main problem which arises from the provision is the essence of administration of justice, which has been described in respect of the judgments of both administrative courts and constitutional court. The text depicts the idea of administration of justice in relation to the administrative judiciary, taking the essence of the right to the fair trial into consideration. pl
dc.subject.pl wymiar sprawiedliwości pl
dc.subject.pl prawo do sądu pl
dc.subject.pl sądy administracyjne pl
dc.subject.pl ustawa zasadnicza pl
dc.subject.pl kontrola administracji publicznej pl
dc.subject.en administration of justice pl
dc.subject.en right to the fair trial pl
dc.subject.en right to the fair trial pl
dc.subject.en Constitution pl
dc.subject.en control of the public administration pl
dc.description.number 6 (36) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa