Jagiellonian University Repository

Rola Prezydenta w procedurze obsadzania stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych i Trybunale Konstytucyjnym

Rola Prezydenta w procedurze obsadzania stanowisk ...

Show full item record

dc.contributor.author Olender, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T12:45:22Z
dc.date.available 2017-10-16T12:45:22Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45201
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rola Prezydenta w procedurze obsadzania stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych i Trybunale Konstytucyjnym pl
dc.title.alternative President's role in procedure of filling judicial posts in courts of law and the Constitutional Court pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-36 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=19 pl
dc.abstract.pl Zarówno sama Konstytucja jak i ustawy zwykłe przewidują udział Prezydenta w kształtowaniu obsady personalnej w sądownictwie. Udział ten, choć inaczej przedstawia się w przypadku sądów powszechnych a inaczej - TK, pozwala uznać, że Prezydent działa jako organ administrujący. Utrwalona linia orzecznicza wzbrania się przed objęciem działań Głowy Państwa swą kontrolą, ale podnoszone przez sądy argumenty są nietrafne. Otwarcie drogi sądowej dla adresatów negatywnych decyzji Prezydenta uczyni z Głowy Państwa rzeczywistego strażnika praworządności i uniemożliwi korzystanie z prezydenckich kompetencji w sposób arbitralny. Dopiero kontrolowany przez sądy Prezydent może spełniać rolę "negatywnego selekcjonera" i funkcję "wentyla bezpieczeństwa" w procedurze obsadzania stanowisk sędziowskich. pl
dc.abstract.en Both the Constitution itself and ordinary statutes provide for participation of the President in formation of cast of the judiciary. That participation, different in cases of the courts of law from cases of the Constitutional Court, allows to assume that the President acts as administration body. The settled case-law refuses to take control over the President's acts, however arguments that have been raised by the courts are inapt. Opening of legal proceeding for addressees of the President's negative decisions would make the Head of State real guardian of the rule of law and make it impossible to use presidential competences in arbitrary way. Only the President who is controlled by the courts is able to act as the "negative selectioner" and fulfill the function of "safety vent" in procedure of filling judicial posts. pl
dc.subject.pl Prezydent pl
dc.subject.pl prerogatywa pl
dc.subject.pl powoływanie pl
dc.subject.pl sędziowie pl
dc.subject.pl ślubowanie pl
dc.subject.pl negatywny selekcjoner pl
dc.subject.pl wentyl bezpieczeństwa pl
dc.subject.en President pl
dc.subject.en prerogative pl
dc.subject.en appointment pl
dc.subject.en judges pl
dc.subject.en pledge pl
dc.subject.en negative selectioner pl
dc.subject.en safety vent pl
dc.description.number 6 (36) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa