Jagiellonian University Repository

Postępowanie przed Prezesem URE : odmienności i kontrowersje związane z jego charakterem

Postępowanie przed Prezesem URE : odmienności i ...

Show full item record

dc.contributor.author Hadel, Maciej [USOS126419] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T12:14:20Z
dc.date.available 2017-10-16T12:14:20Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45199
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Postępowanie przed Prezesem URE : odmienności i kontrowersje związane z jego charakterem pl
dc.title.alternative Proceedings before the president of ERO : differences and controversies related to its character pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 80-92 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=80 pl
dc.abstract.pl Niniejszy tekst jest jednym z efektów dyskusji, która toczyła się w poprzednim roku akademickim (2013/2014), w trakcie merytorycznych spotkań Koła Naukowego Administratywistów TBSP UJ. Postępowanie przed Prezesem URE jest jednym z przykładów postępowań administracyjnych odrębnych (szczególnych), w których przepisy k.p.a. są stosowane jedynie w sytuacji, w których przepisy szczególne nie wprowadzają żadnych odrębności. Obok tzw. specustaw, istnienie tego typu postępowań jest źródłem negatywnego zjawiska dekodyfikacji postępowania administracyjnego. Artykuł skupia się na odrębnościach przedmiotowego postępowania w stosunku do regulacji ogólnego, jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, w szczególności na specyficznym trybie odwoławczym od wydawanych przez Prezesa URE decyzji administracyjnych. Ponadto przedstawiony został spór odnośnie do charakteru prawnego postępowania (jego jednoinstancyjności, stricte administracyjnego charakteru). Omówiona została interpretacja zasad ogólnych k.p.a. na gruncie postępowania przed Prezesem URE, kwestia terminu na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, problematyki bezczynności i przewlekłości postępowania, jego kosztów oraz udziału biegłego w postępowaniu. Artykuł kończą wnioski odnośnie do systemowych problemów, które powoduje istnienie tego typu postępowań i pewnej niekonsekwencji ustawodawcy, który różnicuje postępowania koncesyjne, uprzywilejowując w pewien sposób uczestników postępowania przed Prezesem URE, wprowadzając sądowy i reformatoryjny tryb odwoławczy. pl
dc.abstract.en This thesis presents the legal aspects of administrative proceedings, which takes place in energy sector and are connected with The President of Energy Regulatory Office, as a central body of state administration, who is responsible for regulation in energy sector as well as promotion of competition. This procedure belongs to the group of administrative proceedings, which make difference in relations to the general, jurisdictive, administrative procedure, which are regulated by The Code of Administrative Proceedings. This article focuses on for instance question of specific appeal procedure, a dispute over the legal nature of that procedurę, issue of terms for settlement of the administrative case, question of idle of administrative body, legal costs of that procedure. The article ends with general reflections about systemic problems arising from the introduction of this type of proceedings into the polish legal system. pl
dc.subject.pl Prezes URE pl
dc.subject.pl postępowanie administracyjne pl
dc.subject.pl prawo energetyczne pl
dc.subject.pl odwołanie pl
dc.subject.en The President of Energy Regulatory Office pl
dc.subject.en administrative procedure pl
dc.subject.en energy law pl
dc.subject.en appeal procedure pl
dc.description.number 6 (36) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa