Jagiellonian University Repository

Perspektywy zastosowania ekonomicznej analizy w prawie administracyjnym

pcg.skipToMenu

Perspektywy zastosowania ekonomicznej analizy w prawie administracyjnym

Show full item record

dc.contributor.author Guzik, Tomasz [USOS161511] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T11:51:47Z
dc.date.available 2017-10-16T11:51:47Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45196
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Perspektywy zastosowania ekonomicznej analizy w prawie administracyjnym pl
dc.title.alternative Perspectives of application of economic analysis in administrative law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 66-79 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=66 pl
dc.abstract.pl Prawo administracyjne od początków nurtu Law & Economics pozostaje w bardzo małym stopniu zbadane przez jego przedstawicieli. W pierwszej kolejności należy jednak zastanowić się, czym jest ta gałąź prawa oraz jakie stosunki ona obejmuje. Pomimo rozmaitych propozycji, jakie ukazały się w piśmiennictwie, należy przyjąć, iż jest to taka dziedzina prawa, która reguluje stosunki jednostki z państwem. Następnie należy wskazać, iż ekonomiczna analiza prawa jest jedną z wielu metod prawoznawstwa, która znajduje swoje zastosowanie w trzech obszarach: tworzeniu, wykładni oraz stosowaniu prawa. Wszystko to prowadzi do konkluzji, iż analiza ekonomiczna może być bardzo dobrze stosowalna w prawie administracyjnym oraz niezwykle użyteczna dla teorii i praktyki. Wynika to ze swoistych cech tej gałęzi prawa - nie występuje tu chociażby problem wymiaru sprawiedliwości, gdy normy administracyjnoprawne podlegają niejako "mechanicznemu" stosowaniu. Przechodząc do wskazania potencjalnych obszarów badawczych, ekonomicznej analizie w pierwszym rzędzie powinny zostazostać poddane takie gałęzie prawa, jak procedura administracyjna czy prawo podatkowe. pl
dc.abstract.en From the beginnings of Law & Economics an administrative law was not so much researched by law-and-economics thinkers. First of all, it is very important to consider what the administrative law is and what relations it covers. Despite many definitions in theory of law, it must be accepted that this is such field of law, which regulates relations between individuals and the state. Then it is said that economic analysis of law is one of "method of jurisprudence" what means that it is used in three areas: creation of law, interpretation of law and application of law. All of this leads to conclusion that economic analysis may be applied in administrative law in a very proper way. This can be so profitable not only for theory and philosophy of law, but also for practice. It is a result of specific features of this kind of law. For instance there is no problem with administering of justice because administrative law rules are "mechanically" applied. Finally, potential research areas to conduct economic analysis of administrative law are administrative procedure and tax law. pl
dc.subject.pl ekonomiczna analiza prawa pl
dc.subject.pl prawo administracyjne pl
dc.subject.pl zastosowania ekonomicznej analizy w prawie administracyjnym pl
dc.subject.pl definicja prawa administracyjnego pl
dc.subject.pl teoria i filozofia prawa pl
dc.subject.en economic analysis of law pl
dc.subject.en administrative law pl
dc.subject.en applications of economic analysis in administrative law pl
dc.subject.en definition of administrative law pl
dc.subject.en theory and philosophy of law pl
dc.description.number 6 (36) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa