Jagiellonian University Repository

Przestępstwa określone w prawie bankowym : analiza art. 171 ustawy prawo bankowe : problemy wykładnicze regulacji w świetle realiów obrotu bankowego

pcg.skipToMenu

Przestępstwa określone w prawie bankowym : analiza art. 171 ustawy prawo bankowe : problemy wykładnicze regulacji w świetle realiów obrotu bankowego

Show full item record

dc.contributor.author Pyka, Bartłomiej pl
dc.contributor.author Utracka, Monika [USOS162593] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T10:04:35Z
dc.date.available 2017-10-16T10:04:35Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45187
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przestępstwa określone w prawie bankowym : analiza art. 171 ustawy prawo bankowe : problemy wykładnicze regulacji w świetle realiów obrotu bankowego pl
dc.title.alternative Crimes defined under banking law : analysis of art. 171 banking law : interpretations issue in the light of banking practice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-56 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137283195/IPP_2017_/3bdd9b74-4c47-4d32-b297-6f5f6a42aac0#page=45 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy problemów związanych z wykładnią art. 171 ust. 1-5 prawa bankowego. Celem artykułu jest przedstawienie mogących zaistnieć problemów w zakresie stosowania owego przepisu, zwłaszcza z uwagi na nieprecyzyjność i nieostrość sformułowań. Artykuł stanowi także próbę określenia karalności tzw. systemu argentyńskiego w kontekście art. 171 ust. 1 ustawy. Artykuł składa się z wstępu definiującego przestępstwa w prawie bankowym, w dalszej kolejności stanowi on próbę wykazania mnogości najczęściej sygnalizowanych problemów dotyczącej przestępstw określonych w art. 171 ust. 1-2 oraz 4-5 pr.bank., a także wad poszerzenia karalności w odniesieniu do 171 ust. 3 ustawy. Celem publikacji jest dokonanie na podstawie wskazanych błędów oceny powagi niedoskonałości owej regulacji, a tym samym podkreślenie potrzeby nowelizacji przepisu. pl
dc.abstract.en The article concerns the problems relating to the interpretation of article 171 paragraph. 1-5 banking law. The aim of the article is to present the problems that may arise in the application of that regulations, especially because of the imprecision and vagueness of wording. The article is also an attempt to define the so-called "Argentine system" in the context of art. 171 paragraph. 1 of the Act. The article consists of introduction defining the crime in banking, followed by an attempt to demonstrate a multitude of signalized problems relating to the offenses referred to in Article. 171 paragraph. 1-2 and 4-5 pr.bank., and also defects of extend criminality in relation to paragraph 171 paragraph 3 of the Act. The aim of the publication is to make, on the basis of identified errors, assess the severity of the imperfections of the legislation, and thus emphasize the need to amend the regulation. pl
dc.subject.pl prawo bankowe pl
dc.subject.pl przestępczość bankowa pl
dc.subject.pl czynności bankowe pl
dc.subject.pl działalność parabankowa pl
dc.subject.pl system argentyński pl
dc.subject.pl obciążanie środków ryzykiem pl
dc.subject.pl tajemnica bankowa pl
dc.subject.en banking law pl
dc.subject.en banking crimes pl
dc.subject.en banking activities pl
dc.subject.en fringe banking activity pl
dc.subject.en Ponzi scheme pl
dc.subject.en burdened contribution with risk pl
dc.subject.en banking secret pl
dc.description.number 7 (37) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa