Jagiellonian University Repository

Czy możliwy jest stabilny proces karny? : rozważania na kanwie kolejnych zmian kodeksu postępowania karnego w świetle Konstytucji RP

pcg.skipToMenu

Czy możliwy jest stabilny proces karny? : rozważania na kanwie kolejnych zmian kodeksu postępowania karnego w świetle Konstytucji RP

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Mateusz [USOS131764] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T09:54:07Z
dc.date.available 2017-10-16T09:54:07Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45186
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy możliwy jest stabilny proces karny? : rozważania na kanwie kolejnych zmian kodeksu postępowania karnego w świetle Konstytucji RP pl
dc.title.alternative Is the stable criminal trial possible? : reflections on the (next) changes to the Code of Criminal Procedure in the light of the Constitution pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-44 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137283195/IPP_2017_/3bdd9b74-4c47-4d32-b297-6f5f6a42aac0#page=33 pl
dc.abstract.pl Zasada stabilności prawa jest jednym z kluczowych elementów składających się na twór, jakim jest demokratyczne państwo prawne. W stabilnym systemie prawnym kluczową rolę odgrywa niezmienny, uporządkowany proces karny. Artykuł odnosi się do ostatnich gruntownych nowelizacji kodeksu postępowania karnego, które dokonały zasadniczych zmian w modelu postępowania oraz w statusie jego uczestników. Rozważania dotyczą częstotliwości zmian w ustawie karnej procesowej oraz ich oceny w świetle Konstytucji RP. Analizie poddane zostały zarówno działania legislacyjne oraz ich niepożądane skutki, jak również możliwości zahamowania nieustannych zmian prawnych. pl
dc.abstract.en The principle of stability of law is one of the key elements of the democratic legal state. A stable, constant criminal proceedings play a key role in legal system. The article refers to the recent amendments of the Code of Criminal Procedure, which have made major changes in the model of proceedings and the status of its participants. Considerations apply to the frequency of changes in the criminal process and assess them in the light of the Constitution. The last changes were analysed on the basis of negative effects of the constant legislative action, but also highlighted were solutions of limitation those undesirable regulations. pl
dc.subject.pl nowelizacja pl
dc.subject.pl kodeks postępowania karnego pl
dc.subject.pl Konstytucja RP pl
dc.subject.pl demokratyczne państwo prawne pl
dc.subject.en amendment pl
dc.subject.en Code of Criminal Procedure pl
dc.subject.en Constitution pl
dc.subject.en democratic rule of law pl
dc.description.number 7 (37) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa