Jagiellonian University Repository

Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia : wybrane problemy z interpretacją pojęcia

pcg.skipToMenu

Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia : wybrane problemy z interpretacją pojęcia

Show full item record

dc.contributor.author Kucyper, Daria [USOS164850] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T09:46:04Z
dc.date.available 2017-10-16T09:46:04Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45185
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia : wybrane problemy z interpretacją pojęcia pl
dc.title.alternative Fleeing of the scene of an accident : selected problems with the interpretation of the concept pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 22-32 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137283195/IPP_2017_/3bdd9b74-4c47-4d32-b297-6f5f6a42aac0#page=22 pl
dc.abstract.pl Pojęcie: "zbiegnięcia z miejsca zdarzenia" jest pojęciem funkcjonującym na gruncie dwóch różnych ustaw, tj. na gruncie k.k. oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Idąc za orzecznictwem, "zbiegnięcie z miejsca zdarzenia" w świetle rzeczonych ustaw nie może być interpretowane w sposób identyczny, gdyż jak wielokrotnie podkreślały sądy powszechne, ustawy te regulują prawnie różne sfery stosunków, tj. publicznoprawną oraz prywatnoprawną. W związku z tym nie można poprzestać na niejako automatycznym przenoszeniu znaczenia pojęć ze sfery karnomaterialnej do sfery prawa prywatnego. Czy jednak różnice znaczeniowe na gruncie tych dwóch aktów normatywnych są uzasadnione względami natury oraz charakterem obu regulacji? A może ze względu na dyrektywy wykładni językowej oraz zakaz wykładni homonimicznej pojęcie musi mieć identyczne znaczenie na gruncie obydwu ustaw? Temu problemowi poświęcona jest niniejsza publikacja, gdzie autorka w głównej mierze skupiła się na różnicach pomiędzy pojęciem "zbiegnięcia z miejsca zdarzenia" funkcjonującym na gruncie k.k., a wydawać by się mogło tożsamym pojęciem funkcjonującym na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz wskazała na to, czy różnice w interpretacji pojęcia są słuszne. pl
dc.abstract.en The term: "fleeing of the scene of an accident" is a concept functioning on the grounds of two different acts: art. 178 in the Criminal Code of 1997 and art. 48 point 3 of the act named "ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych". In accordance with the polish judicature "fleeing of the scene of an accident" on the basis of this acts cannot be interpreted in the same way because these acts regulate legally different sphere of relations which predominantly speaks against the automatic transfer of the definition from the criminal law to the private law. Whether the difference in the meaning can be justified? This article is devoted to this problem. In the article the writer was focused on a differences between the notion of "fleeing of the scene of an accident" on the basis of two acts and indicated if the differences on an extensive interpretation can be justified. pl
dc.subject.pl zbiegnięcie z miejsca zdarzenia pl
dc.subject.pl odpowiedzialność karna pl
dc.subject.pl regres ubezpieczeniowy pl
dc.subject.en fleeing of the scene of an accident pl
dc.subject.en criminal responsibility pl
dc.subject.en insurance recource pl
dc.description.number 7 (37) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa