Jagiellonian University Repository

Instytucja gyoseishido jako japońska inspiracja dla rozwoju koncepcji alternatywnych form rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym

pcg.skipToMenu

Instytucja gyoseishido jako japońska inspiracja dla rozwoju koncepcji alternatywnych form rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym

Show full item record

dc.contributor.author Wach-Górny, Urszula [USOS79807] pl
dc.contributor.author Górny, Witold [USOS79269] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T09:04:58Z
dc.date.available 2017-10-16T09:04:58Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45165
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Instytucja gyoseishido jako japońska inspiracja dla rozwoju koncepcji alternatywnych form rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym pl
dc.title.alternative The institution of gyoseishido as a Japanese inspiration for the development of concepts of alternative forms of dispute resolution in the administrative law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 96-108 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=96 pl
dc.abstract.pl Gyoseishido stanowi prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną w światowym dyskursie prawniczym instytucję prawną pochodzącą z krajów Dalekiego Wschodu. Stanowi ono specyficzną dla tamtejszego kręgu kulturowego, swoiście japońską, formę działania administracji publicznej, ukierunkowaną na kształtowanie sytuacji prawnej strony poprzez oddziaływanie na nią narzędziami z pogranicza administracji władczej (gyosei) i niewładczej (shido). Ta - od wielu lat funkcjonująca z wielkim powodzeniem w realiach Japonii - aktywność administracji publicznej w znakomity sposób koresponduje z - nabierającą coraz większej popularności w krajach cywilizacji zachodniej - koncepcją alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w prawie administracyjnym. Szereg podobieństw łączących oba te moduły działania administracji powoduje, że ich zestawienie oraz porównanie może okazać się niezwykle owocne nie tylko w wymiarze teoretycznym, lecz także w praktyce rozwoju koncepcji ADR w przestrzeni prawa publicznego. pl
dc.abstract.en Gyoseishido is probably the most recognisable, in the world legal discourse, legal institution coming from the Far East. For the local culture circle, it is a special, peculiarly Japanese form of operation of the public administration, oriented to moulding a party's legal situation by impacting on it using tools combining the imperious (gyosei) and non-imperious (shido) administration. This activity of the public administration - for many years successfully functioning in the Japanese realities - perfectly corresponds to a concept of alternative dispute resolution (ADR) in the administrative law, becoming more and more popular in the western civilization countries. A number of similarities that link both of these modules of operation of the administration results in the fact that the juxtaposition of them and their comparison may turn out to be extremely fruitful not only in a theoretical dimension, but also in the practice of development of ADR in the sphere of public law. pl
dc.subject.pl administracja publiczna pl
dc.subject.pl formy działania administracji pl
dc.subject.pl alternatywne metody rozwiązywania sporów pl
dc.subject.pl kierowanie pl
dc.subject.pl doradztwo pl
dc.subject.en public administration pl
dc.subject.en administration operation forms pl
dc.subject.en alternative dispute resolution pl
dc.subject.en managing pl
dc.subject.en consulting pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa