Jagiellonian University Repository

Doktryna uzasadnionych oczekiwań a zwyczaj w prawie administracyjnym

pcg.skipToMenu

Doktryna uzasadnionych oczekiwań a zwyczaj w prawie administracyjnym

Show full item record

dc.contributor.author Mazur, Anna [USOS176343] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T08:38:34Z
dc.date.available 2017-10-16T08:38:34Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45157
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Doktryna uzasadnionych oczekiwań a zwyczaj w prawie administracyjnym pl
dc.title.alternative The legitimate expectations and habit in public law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 183-190 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=183 pl
dc.abstract.pl Artykuł ma na celu analizę obowiązywania doktryny legitimate expectations (uzasadnionych oczekiwań) w polskim porządku prawnym. Doktryna ta rozwija się od lat w prawie unijnym i została implementowana wraz z akcesem do Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest zapewnienie podmiotowi administrowanemu pewności działania i zwiększanie jego zaufania do działań państwa. Przedstawiony zostanie rozwój orzecznictwa sądów międzynarodowych. Uzasadnione oczekiwania zostaną zestawione ze zwyczajem w polskim prawie administracyjnym. pl
dc.abstract.en This article aimed to analyze the validity of legitimate expectations doctrine in polish law order. The doctrine has been developing since years in European Union's law and has been implemented with the accession in to the European Union. It main issue is to ensure the body subject of public law with operating reliability and increasing its confidence in the state. The development of the jurisdiction of some international courts will be presented. What is more, the legitimate expectations will be compared with the habit in Polish public law. pl
dc.subject.pl uzasadnione oczekiwania pl
dc.subject.pl prawo administracyjne pl
dc.subject.pl zwyczaj pl
dc.subject.pl precedens pl
dc.subject.pl TSUE pl
dc.subject.pl orzecznictwo pl
dc.subject.pl administracja pl
dc.subject.en legitimate expectations pl
dc.subject.en public law pl
dc.subject.en habit pl
dc.subject.en precedent pl
dc.subject.en jurisdiction pl
dc.subject.en Court of Justice of the European Law pl
dc.subject.en administration pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa