Jagiellonian University Repository

Współczesne problemy poradnictwa prawnego na przykładzie działalności Studenckiej Poradni Prawnej UJ : kwestie de lege lata i de lege ferenda

pcg.skipToMenu

Współczesne problemy poradnictwa prawnego na przykładzie działalności Studenckiej Poradni Prawnej UJ : kwestie de lege lata i de lege ferenda

Show full item record

dc.contributor.author Hadel, Maciej [USOS126419] pl
dc.contributor.author Jarosz, Iwo [USOS126762] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T07:42:44Z
dc.date.available 2017-10-16T07:42:44Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45152
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Współczesne problemy poradnictwa prawnego na przykładzie działalności Studenckiej Poradni Prawnej UJ : kwestie de lege lata i de lege ferenda pl
dc.title.alternative Contemporary issues of legal counseling on the example of the Jagiellonian University Legal Clinic : issues de lege lata and de lege ferenda pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 78-95 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=78 pl
dc.abstract.pl Studenckie poradnie prawne od 20 lat stanowią jeden z filarów systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Ich funkcjonowanie nie jest jednak wolne od różnorakich trudności. Artykuł niniejszy jest próbą nakreślenia prawnych przeszkód, z jakimi mierzyć muszą się poradnie w codziennej pracy. Autorzy, w oparciu o doświadczenia z wieloletniej praktyki w Studenckiej Poradni Prawnej UJ oraz analizę dogmatyczną, ukazują proceduralne i instytucjonalne bariery stojące przed klinikami prawa. Spośród barier proceduralnych zbadano możliwość wzięcia udziału przez studenta poradni w postępowaniach sądowych w charakterze przedstawiciela strony oraz utrudnienia wynikające z regulaminu urzędowania sądów, do których zaliczono brak dostępu do akt postępowań oraz ograniczenia w telefonicznym uzyskiwaniu informacji o stanie sprawy. Jako istotna przeszkoda wskazany został także brak ochrony stosunku zaufania pomiędzy studentem pracującym w poradni a klientem, wyrażający się w braku prawnej regulacji tajemnicy w zakresie wiadomości uzyskanych od klienta w ramach prowadzenia sprawy. Omówiony został praktyczny problem w postaci trudności z uzyskaniem zwolnienia od kosztów sądowych przez klienta reprezentowanego przez poradnię. Wreszcie krótko omówiono bariery instytucjonalne, w tym wynikające z nieobjęcia klinik regulacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Rozważania zostały wzbogacone uwagami i postulatami de lege ferenda. pl
dc.abstract.en Legal clinics have, since 20 years, constituted a key element of the legal and civic aid system in Poland. Notwithstanding that, their functioning is not free from difficulties. The present text tries to outline the legal obstacles that legal clinics have to face. Drawing from their experience in the Jagiellonian University's Legal Clinics and applying dogmatic analysis, the authors have depicted the procedural and institutional barriers that impede legal clinics' operation. The authors have analyzed the possibility of allowing law-clinic students to appear and argue in court proceedings as well as barriers that arise from courts' rules of procedure, including the lack of access to case files as well as the heavily restricted extent of information available by telephone. An important barrier was identified as regards the protection of the relationship of trust and confidentiality between a law-clinic student and their client, with respect to the missing legal professional privilege rules. The practical issue of the courts' reluctance to grant court fee exemptions for the clinics' clients has been also discussed. Finally, the institutional barriers have been briefly described. The authors' analyses have been enriched with novel remarks concerning how the law should develop. pl
dc.subject.pl studenckie poradnie prawne pl
dc.subject.pl poradnictwo prawne pl
dc.subject.pl bariery prawne pl
dc.subject.pl bariery proceduralne pl
dc.subject.pl bariery instytucjonalne pl
dc.subject.en legal clinics pl
dc.subject.en legal counseling pl
dc.subject.en legal barriers pl
dc.subject.en procedural barriers pl
dc.subject.en institutional barriers pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa