Jagiellonian University Repository

Ekonomiczna analiza prawa jako metoda prawoznawstwa

pcg.skipToMenu

Ekonomiczna analiza prawa jako metoda prawoznawstwa

Show full item record

dc.contributor.author Guzik, Tomasz [USOS161511] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T07:28:06Z
dc.date.available 2017-10-16T07:28:06Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45150
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ekonomiczna analiza prawa jako metoda prawoznawstwa pl
dc.title.alternative Economic analysis of law as the method of jurisprudence pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-36 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=25 pl
dc.abstract.pl W teorii i filozofii prawa istnieją trzy stanowiska dotyczące istnienia "metody prawoznawstwa". Stosowanie ekonomicznej analizy prawa budzi kontrowersje nie tylko ze względu na zastrzeżenia natury czysto metodologicznej, ale także ze względu na przyjmowane w tym nurcie założenia. Przedstawiciele Law and Economics również nie są zgodni co do słuszności niektórych tez, co zaowocowało wyodrębnieniem się kilku szkół ekonomicznej analizy prawa. Pomimo wielu kontrowersji, możliwe jest wskazanie pewnych obszarów prawoznawstwa, w których ta metoda znajduje swoje liczne i bardzo korzystne zastosowania. pl
dc.abstract.en There are three positions concerning methodology of law in the theory and philosophy of law. Economic analysis of law raise many doubts because of its own methodology and principles. However, there is no agreement between representatives of this current on some theses concerning economic analysis of law. This is the reason why there is a few schools and movements in law and economics. Despite controversy, it is possible to indicate many areas of application economic analysis in law. pl
dc.subject.pl ekonomiczna analiza prawa pl
dc.subject.pl prawoznawstwo pl
dc.subject.pl teoria i filozofia prawa pl
dc.subject.pl metoda prawoznawstwa pl
dc.subject.en economic analysis of law pl
dc.subject.en jurisprudence pl
dc.subject.en theory and philosophy of law pl
dc.subject.en the method of jurisprudence pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa