Jagiellonian University Repository

Powrót podatnika marnotrawnego : czyli obniżenie stawki odsetek za zwłokę oraz ravvedimento operoso (studium prawnoporównawcze)

pcg.skipToMenu

Powrót podatnika marnotrawnego : czyli obniżenie stawki odsetek za zwłokę oraz ravvedimento operoso (studium prawnoporównawcze)

Show full item record

dc.contributor.author Gryziak, Bartosz pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T07:21:04Z
dc.date.available 2017-10-16T07:21:04Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45149
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Powrót podatnika marnotrawnego : czyli obniżenie stawki odsetek za zwłokę oraz ravvedimento operoso (studium prawnoporównawcze) pl
dc.title.alternative Prodigal taxpayer's return : reduction of interest for delay rates and ravvedimento operoso (comparative law study) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 118-131 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=118 pl
dc.abstract.pl Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Podatki płaci natomiast każdy, zatem każdy może popełnić błąd z nimi związany. Przedmiotowe instytucje stanowią możliwość zmniejszenia sankcji za naruszenie obowiązków związanych z podatkami w zamian za dobrowolne przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz zapłacenie odsetek za zwłokę lub ewentualnej kary. Przedmiotem analizy w pierwszej kolejności są właściwe przepisy wraz z ich nowelizacjami, a także właściwe materiały z prac legislacyjnych. W dalszej kolejności badane są aktualne modele obu przedmiotowych instytucji - w oparciu o obowiązujące przepisy, a także wypowiedzi doktryny, w mniejszym stopniu również judykatury. Jako trzecie omawiane są problemy jurydyczne, jakie powstały w związku z funkcjonowaniem przedmiotowych instytucji. W każdej z tych płaszczyzn wykorzystano materiały zarówno polskie, jak i włoskie. pl
dc.abstract.en Only those who do nothing do not make mistakes. Since everyone pays taxes, everyone is vulnerable to making mistakes in tax matters. The analysed institutions provide opportunity to reduce sanctions for violating tax duties in exchange for voluntary disclosure and law restitution as well as paying interests for delay and (if that is required) fine. Relevant law provisions with applicable amendments as well as proper documents made within legislative works are the subject of the analysis in the first place. Then current models of these institutions are analysed - current law provisions, doctrine and judicature are used for that purpose. Finally, relevant judicial problems are subject to analysis. In all these questions both Polish and Italian materials are used. pl
dc.subject.pl administracyjno-podatkowe pl
dc.subject.pl odsetki za zwłokę pl
dc.subject.pl obniżona stawka odsetek za zwłokę pl
dc.subject.pl sanzioni tributarie non penali pl
dc.subject.pl ravvedimento operoso pl
dc.subject.en reductions of administrative penalties for tax law infringements pl
dc.subject.en reduced interest rates for tax delay in Poland pl
dc.subject.en reduced non-criminal tax penalties in Italy pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa