Jagiellonian University Repository

Prawne aspekty uwolnienia cen na rynku gazu w Polsce

pcg.skipToMenu

Prawne aspekty uwolnienia cen na rynku gazu w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Dragan, Dagmara pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T06:45:05Z
dc.date.available 2017-10-16T06:45:05Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45144
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawne aspekty uwolnienia cen na rynku gazu w Polsce pl
dc.title.alternative Legal aspects of the deregulation of prices in the Polish gas market pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-117 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=109 pl
dc.abstract.pl Obowiązujące w Polsce regulacje zakładają konieczność utworzenia i umotywowania przez przedsiębiorstwa energetyczne, a następnie przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, stawek opłat za dostawy gazu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał ten stan rzeczy za niezgodny z prawem Unii, co spowodowało, iż Polska od kilku lat przygotowuje rynek gazu na mającą rychło nastąpić deregulację. Najważniejszym elementem, definitywnie przesądzającym o kolejnym kroku w kierunku liberalizacji rynku - uwolnieniu cen gazu, jest przyjęcie dnia 30 listopada 2016 r. przez Sejm projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, które wprowadza harmonogram zwolnienia z obowiązku przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne, czyli tzw. detaryfikacji. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych działań podjętych w celu detaryfikacji na polskim rynku gazu i założeń wskazanej ustawy, a także jej ocenę. pl
dc.abstract.en Applicable in Poland regulations establish the need to create and motivate by energy companies and then submitted for approval to the President of the Energy Regulatory Office fees for gas supplies. The Court of Justice of the European Union recognized this state of affairs is incompatible with European Union law. Therefore, the Polish market is preparing for its deregulation. The most important element, definitely conclusive about the next step towards the liberalization of the market - the release of gas prices, is the adoption on 30 November 2016. by the Parliament a draft law amending the Act - Energy Law, which introduces a timetable for exemption from the obligation to submit to the President of Energy Regulatory Office tariffs for approval by the company energy. This article aims to present the most important measures taken to polish gas market deregulation and assumptions of the Law, as well as its evaluation. pl
dc.subject.pl rynek gazu w Polsce pl
dc.subject.pl liberalizacja rynku energii pl
dc.subject.pl detaryfikacja na rynku gazu pl
dc.subject.pl uwolnienie cen pl
dc.subject.en Polish gas market pl
dc.subject.en gas market liberalisation pl
dc.subject.en deregulation of prices in the Polish gas market pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa