Jagiellonian University Repository

Czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy suwerenem? : realizacja mechanizmów demokracji bezpośredniej w polskiej rzeczywistości prawnej i społecznej

Czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy suwerenem? : ...

Show full item record

dc.contributor.author Ciżyńska, Angelika [USOS178544] pl
dc.contributor.author Pałosz, Radosław [USOS162297] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T06:33:51Z
dc.date.available 2017-10-16T06:33:51Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45143
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy rzeczywiście wszyscy jesteśmy suwerenem? : realizacja mechanizmów demokracji bezpośredniej w polskiej rzeczywistości prawnej i społecznej pl
dc.title.alternative Are we indeed a sovereign pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-24 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=5 pl
dc.abstract.pl Zasada suwerenności narodu jest fundamentem wielu współczesnych demokracji. Jej obecny model oparty jest na koncepcji umowy społecznej autorstwa J.J. Rousseau. Zgodnie z nią, decydujący wpływ na kształt współczesnych demokracji ma wola Narodu, wspólna wszystkim obywatelom. Myśl ta wywarła znaczący wpływ na kształt Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. Znalazła ona również miejsce w art. 4 Konstytucji RP, która z Narodu czyni suwerena. Zwierzchnictwo narodu w świetle doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego może być realizowane nie tylko w wyniku stosowania instytucji demokracji bezpośredniej, lecz również poprzez przedstawicieli ludu, czyli takie organy jak Sejm, czy organy samorządowe. Władza przedstawicielska podstawy legitymizacji swoich działań czerpie niekiedy przede wszystkim z mechanizmów demokracji bezpośredniej i semi-bezpośredniej. Mowa tu o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, która ma istotne znaczenie dla wpływu obywateli na kształt krajowego systemu prawnego oraz o referendum ogólnokrajowym, które jako tradycyjna forma demokracji bezpośredniej może być pomocna przy wyrażaniu woli suwerena. Wymienione narzędzia nie zawsze jednak spełniają swoją rolę zgodnie z założeniami zawartymi w Konstytucji. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w znacznej większości przypadków nie skutkuje uchwaleniem ustawy. Nawet jeśli proces legislacyjny zostanie zakończony z pozytywnym skutkiem, ustawy będące jego przedmiotem dalece różnią się od pierwotnego projektu. Z kolei referendum ogólnokrajowe jest instytucją używaną sporadycznie i nieefektywną, na co wskazuje fakt, że jedynie dwa z przeprowadzonych głosowań były wiążące dla parlamentu. pl
dc.abstract.en Nation's sovereignty rule is a foundation of many modern democracies. It's actual form is based on the concept of the J.J. Rousseau's social contract. According to it, will of the nation, common for all citizens, have the decisive influence on the form of modern democracies. This idea had a great influence on the form of the Declaration of Human and Citizen Rights from 1789. It has also found place in article 4 of the Polish Constitution that settles the Nation as the Sovereign. Supremacy of the nation in the views of the doctrine and jurisprudence of Constitutional Tribunal can be enacted not only as a result of direct democracy, but also through the people's representatives such as the Parliament. The basis of representative's government are sometimes the institutions of direct and semi-direct democracy. These are mainly the Citizens' legislative initiative, which has an important impact on the influence the citizens have on the country's legal system and the nationwide referendum, which as a traditional form of direct democracy can be useful when expressing the will of the sovereign. These two tools not always fulfill their role in pursuance with the constitutional basis. Even if the legislative process will be finished with success, the bills that are its subject differ greatly from the original project. Referendum, on the other hand, is an uneffective institution used rarely. It is best shown by the fact, that only two of all the referendal votings were binding the parliament. pl
dc.subject.pl suwerenność pl
dc.subject.pl naród pl
dc.subject.pl inicjatywa ustawodawcza pl
dc.subject.pl referendum pl
dc.subject.en sovereignty pl
dc.subject.en nation pl
dc.subject.en legislative initiative pl
dc.subject.en referendum pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa