Jagiellonian University Repository

Podstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w.

pcg.skipToMenu

Podstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w.

Show full item record

dc.contributor.author Bokwa, Krzysztof [USOS142963] pl
dc.date.accessioned 2017-10-16T06:08:32Z
dc.date.available 2017-10-16T06:08:32Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45140
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Podstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w. pl
dc.title.alternative Interest and usury in European legal tradition until the early modern period pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 146-158 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=146 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy zjawiska odsetek i lichwy, analizując je z perspektywy historycznoprawnej. W tym celu szeroko opisane zostają filozoficzne i religijne podstawy stosunku do lichwy w Europie od czasów antycznych (biblijny rygoryzm, łagodniejące z czasem podejście Rzymian), przez średniowiecze, aż po okres nowożytny. Podkreślony jest w szczególności wpływ myśli chrześcijańskiej, który determinował negatywne postrzeganie poboru odsetek w ogólności aż do czasów Reformacji. Ewolucja tego podejścia zostaje ukazana na przykładach kolejnych regulacji prawnych, co pozwala na zarysowanie dwóch rywalizujących koncepcji postrzegania lichwy - rygorystycznego oraz liberalniejszego, który ostatecznie zatriumfował w ustawodawstwie, a de facto również w nauce Kościoła. Podkreślona zostaje zarazem ciągła aktualność i fundamentalność tego dylematu również dla współczesnego ustawodawcy. pl
dc.abstract.en This thesis refers to phenomena of interest and usury, analyzing it from the perspective of legal history. For this purpose described are philosophical and religious grounds for attitude towards usury in Europe since Ancient times (Biblical rigorism, Romans' attitude, softening in time) through Middle Ages until the early modern period. Special emphasis is placed on the Christian vision of that phenomenon which determined negative perception of interest in general until the Reformation. Evolution of that attitude is shown on examples of various subsequent legal regulations. That leads to depiction of two competing visions of usury - rigorous and liberal, which eventually dominated a contemporary legislation as well as, in fact, teaching of the Church. However, emphasized is also continuous actuality and fundamentality of that dilemma for a present legislator too. pl
dc.subject.pl lichwa pl
dc.subject.pl odsetki pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl prawo kanoniczne pl
dc.subject.pl Święte Cesarstwo Rzymskie pl
dc.subject.pl Reformacja pl
dc.subject.pl Żydzi pl
dc.subject.en usury pl
dc.subject.en interest pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Canon law pl
dc.subject.en Holy Roman Empire pl
dc.subject.en Reformation pl
dc.subject.en Jews pl
dc.description.number 8 (38) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa