Jagiellonian University Repository

Ustanowienie trustu w drodze testamentu : próba określenia prawa właściwego oraz dopuszczalności w świetle księgi czwartej kodeksu cywilnego

Ustanowienie trustu w drodze testamentu : próba ...

Show full item record

dc.contributor.author Pyka, Bartłomiej pl
dc.contributor.author Utracka, Monika [USOS162593] pl
dc.date.accessioned 2017-10-10T11:34:15Z
dc.date.available 2017-10-10T11:34:15Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45018
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ustanowienie trustu w drodze testamentu : próba określenia prawa właściwego oraz dopuszczalności w świetle księgi czwartej kodeksu cywilnego pl
dc.title.alternative Establishment of trust by testament : attempt of determining the applicable law and analyze in case of acceptability in the light of 4th book of Civil Code pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-136 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137340568/IPP_9_2017_2.pdf#page=127 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy problematyki dopuszczalności ustanowienia trustu w drodze testamentu. Składa się on z dwóch części. Zasadnicza część artykułu dotyczy prawa prywatnego międzynarodowego, wskazuje na brak w polskim systemie prawa normy kolizyjnej dotyczącej trustów, a w dalszej kolejności stanowi próbę wypełnienia owej luki. W tym zakresie, na podstawie opisanej konstrukcji trustu, dokonywana jest próba określenia statutu prawa, a w dalszej kolejności wskazanie odpowiedniej regulacji wskutek określenia statutu. Artykuł oparty jest, z uwagi na brak wypracowanego orzecznictwa i praktyki, na dorobku piśmienniczym. Druga część artykułu bazuje natomiast na polskim prawie cywilnym i jej celem jest rozgraniczenie sytuacji, w których trust może być w świetle kodeksu cywilnego ustanowiony w drodze testamentu w świetle zakazu podstawienia powierniczego oraz ustanowienia spadkobiercy pod warunkiem, czy zastrzeżeniem terminu. Celem artykułu jest wskazanie na istnienie problematyczności ustanowienia trustu w drodze testamentu i zasygnalizowanie potrzeby uregulowania owej kwestii. pl
dc.abstract.en The article concerns the issue of the acceptability of the establishment of a trust by testament. It consists of two parts. The main part of the article refers to the private international law, indicates the absence of the Polish legal system the norm of competence to trusts and subsequently is attempting to fill the legal loophole. In this area, based on the described construction of the trust is made an attempt to define the statute law, and subsequently identify the appropriate regulations as a result of determining the statute. The article is based, due to the lack of developed jurisprudence and practice on the literary output. The second part of the article is based on the Polish civil law and its purpose is to distinguish situations in which trust may be according the Civil Code established by will on account of the prohibition of substitution of heir and prohibition of establishing heir in breach of 962 Civil Code. The aim of the article is to indicate the existence of problematic of establishing trust by will and to signal the need for regulation of this issue. pl
dc.subject.pl trust pl
dc.subject.pl prawo właściwe pl
dc.subject.pl normy kolizyjne pl
dc.subject.pl wybór prawa pl
dc.subject.pl klauzula najściślejszego związku pl
dc.subject.pl konwencja haska pl
dc.subject.pl prawo unijne pl
dc.subject.pl prawo unijne pl
dc.subject.pl zakaz podstawienia powierniczego pl
dc.subject.en trust pl
dc.subject.en governing law pl
dc.subject.en norm of competence pl
dc.subject.en choice of law pl
dc.subject.en provision of the closest connection pl
dc.subject.en Hague Convection pl
dc.subject.en EU law pl
dc.subject.en law of inheritance pl
dc.subject.en substitution of heir pl
dc.description.number 9 (39) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-24 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa