Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność cywilna członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Odpowiedzialność cywilna członka zarządu za zobowiązania ...

Show full item record

dc.contributor.author Karkowski, Paweł pl
dc.date.accessioned 2017-10-10T09:10:28Z
dc.date.available 2017-10-10T09:10:28Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45012
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Odpowiedzialność cywilna członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pl
dc.title.alternative Civil liability of a member of the board of directors for liabilities of a limited liability company in the event of failure to file a petition for insolvency pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-117 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137340568/IPP_9_2017_2.pdf#page=109 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstaw odpowiedzialności cywilnej członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością występują dwie podstawy prawne dochodzenia roszczeń przez wierzycieli spółki z o.o. od członków jej zarządu w przypadku jej niewypłacalności: art. 299 k.s.h. oraz art. 21 ust. 3 ustawy prawo upadłościowe. W wyniku nowelizacji z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 978) art. 21 ust. 3 został zmodyfikowany i jest on bardzo podobny do art. 299 k.s.h. W moim artykule poddam oba te przepisy głębokiej analizie, wskażę ich podobieństwa i różnice, a także wskażę jakie są konsekwencje praktyczne ich występowania. Zagadnie to jest bardzo ważne z uwagi na doniosłość praktyczną dochodzenia roszczeń wierzycieli spółki z o.o. w przypadku jej niewypłacalności. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to describe the civil liability of a limited liability company member of a board for the debts of the company in the event of failure to file a petition for insolvency in time. In the case of this type of company, the creditors have two legal bases to claim from its board members in case of insolvency: art. 299 of the Polish Commercial Code and art. 21 sec. 3 of the Insolvency Law. As a result of the amendment of 15 May 2015 art. 21 sec. 3 of the Insolvency Law has been modified and it became very similar to art. 299 of the Polish Commercial Code. In my article, I will deeply analyze both of these rules, I will show their similarities and differences, and I will also indicate the legal consequences of their occurrence. This is very important topic because of the practical importance of the limited liability company creditors' claims in case of insolvency. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność pl
dc.subject.pl niewypłacalność pl
dc.subject.pl wniosek o ogłoszenie upadłości pl
dc.subject.pl członek zarządu pl
dc.subject.pl spółka z o.o. pl
dc.subject.en liability pl
dc.subject.en petition for insolvency pl
dc.subject.en member of a board pl
dc.subject.en limited liability company pl
dc.description.number 9 (39) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-24 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa