Jagiellonian University Repository

Downstream mergers w prawie polskim : zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji

pcg.skipToMenu

Downstream mergers w prawie polskim : zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji

Show full item record

dc.contributor.author Gregorczyk, Michał [USOS126379] pl
dc.date.accessioned 2017-10-10T07:06:31Z
dc.date.available 2017-10-10T07:06:31Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44993
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Downstream mergers w prawie polskim : zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji pl
dc.title.alternative Downstream mergers in Polish law : legal issues of reverse acquisition and directions of recommended regulation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-68 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137340568/IPP_9_2017_2.pdf#page=57 pl
dc.abstract.pl Artykuł analizuje możliwość przeprowadzenia transakcji downstream merger, zwanej też połączeniem odwrotnym, na gruncie przepisów prawa polskiego. Artykuł rozpoczyna się od prezentacji stosowanych pojęć oraz trybów łączenia spółek. Autor omawia zagadnienia dotyczące ogólnych zasad łączenia się spółek, przedstawia właściwy tryb postępowania oraz uregulowania prawne odnoszące się do poruszanego zagadnienia. Analizie poddane zostają różnice w przeprowadzanej transakcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami uczestniczących w niej spółek, kontrowersje związane z przeprowadzaniem tego rodzaju transakcji, szczególnie w kontekście zakazu nabywania własnych akcji w świetle przepisów prawa handlowego oraz omawia reprezentowane przez doktrynę stanowiska w tej kwestii. Artykuł kończą uwagi dotyczące procedury oraz skutków połączenia odwrotnego. W podsumowaniu autor wskazał istniejące konieczności przeprowadzenia zmian oraz zaproponował ich pożądany kierunek. pl
dc.abstract.en The article analyzes the possibility of the transaction downstream merger also called a reverse merger under Polish law. Article begins with the presentation of the concepts and modes of mergers. The author discusses issues concerning the general principles of the merger, shows the proper procedures and regulations relating to the measures concerned. Are examined differences in the analysis of transactions between different types of the participating companies, the controversy of carrying out such transactions especially in the context of the ban on the acquisition of own shares under the provisions of commercial law and discusses represented by the doctrine of positions on this issue. The article ends with comments on the procedure and the effects of the reverse merger. In summary, the author pointed out the need for changes to the existing and proposed them to the desired direction. pl
dc.subject.pl łączenie spółek pl
dc.subject.pl fuzja pl
dc.subject.pl połączenie odwrotne pl
dc.subject.en merger pl
dc.subject.en reverse merger pl
dc.subject.en downstream merger pl
dc.description.number 9 (39) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-24 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa