Jagiellonian University Repository

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną : między ochroną dobra rodziny a naruszeniem interesów osób trzecich

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną ...

Show full item record

dc.contributor.author Duś, Mikołaj pl
dc.date.accessioned 2017-10-10T06:34:46Z
dc.date.available 2017-10-10T06:34:46Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44988
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną : między ochroną dobra rodziny a naruszeniem interesów osób trzecich pl
dc.title.alternative Division of marital property with retroactive effect : between the family welfare and violation of the third party's business pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 40-49 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137340568/IPP_2017_9/bd61043a-0497-441b-9e03-bad7bc447618#page=40 pl
dc.abstract.pl Artykuł opisuje instytucję ustanowienia rozdzielności majątkowej w postępowaniu sądowym. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji art. 52 kodeksu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz jej wpływu na sytuację prawną małżonków. Ze względu na możliwość prowadzenia egzekucji wierzytelności z majątku wspólnego, szczególnie w sytuacji długotrwałej separacji faktycznej małżonków, rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona także z mocą wsteczną. W ten sposób składniki majątkowe przypadające z majątku wspólnego na małżonka dłużnika będą co do zasady wolne od egzekucji wierzyciela. Z tego powodu sąd obowiązany jest wziąć pod uwagę konieczność ochrony interesów majątkowych osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone. W każdym wypadku, zgodnie z linia orzeczniczą Sądu Najwyższego, ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną powinno być stosowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych ustawowym celem omawianej regulacji. pl
dc.abstract.en The article describes a division of marital property by judicial decree. The aim of this article is to present the method of dividing property, which is regulated in the Polish Code of Family Law in article 52, and its impact on the legal situation of spouses. If one of spouses is a delinquent debtor, a creditor could enforce its financial rights in execution procedure against both of the spouses and seizure their community property. In case of long- lasting separation between the spouses the judge may establish the division of marital property with retroactive effect. In this way an equitable interest of the spouse of the debtor can be protected against the debt execution. The judge is obliged to take into account the need of protection of third party's businesses which might be in this way violated. However, according to the Polish Supreme Court a division of marital property with retroactive effect should be imposed only when is it necessary to achieve the purpose of the intervention. pl
dc.subject.pl rozdzielność majątkowa pl
dc.subject.pl majątek małżeński pl
dc.subject.pl zobowiązania pl
dc.subject.pl wspólność majątkowa pl
dc.subject.en division pl
dc.subject.en marital property pl
dc.subject.en liabilities pl
dc.subject.en community property pl
dc.description.number 9 (39) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-30 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa