Jagiellonian University Repository

Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym

Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym

Show full item record

dc.contributor.author Barańska, Anna [USOS142966] pl
dc.date.accessioned 2017-10-10T05:54:21Z
dc.date.available 2017-10-10T05:54:21Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44985
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym pl
dc.title.alternative Remarks on the position of arbitrator in Italian arbitration law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-13 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137340568/IPP_2017_9/bd61043a-0497-441b-9e03-bad7bc447618#page=5 pl
dc.abstract.pl Tematem artykułu jest włoskie prawo arbitrażowe, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji sędziego w postępowaniu przed sądem polubownym. Analizie poddane zostały przepisy włoskiej procedury cywilnej, które regulują kwestię przebiegu postępowania arbitrażowego we włoskim porządku prawnym. W pracy opisane zostały zasady, wedle których toczy się przedmiotowe postępowanie. Podkreślony został również fakt, jak silna jest w tym zakresie pozycja stron, które w przeważającej mierze mogą ukształtować postępowanie wedle własnego uznania. Omówiony został także problem bezstronności składu orzekającego w postępowaniu przed sądem polubownym oraz ewentualnej odpowiedzialności arbitrów za błędy bądź zaniechania podczas sprawowania swojej funkcji. pl
dc.abstract.en Topic of this article takes into account position of the judge before the arbitration court according to Italian law. The provisions of the Italian civil procedure, which govern the conduct of arbitration in the Italian legal system, have been analyzed. The paper describes the rules according to which the proceedings are being conducted. It also emphasized the fact that the position of the parties is strong. They can largely shape the proceedings at their own discretion. The issues of the impartiality of the composition of the arbitral tribunal proceedings and the arbitrators' liability for errors or omissions in the performance of their functions were also discussed. pl
dc.subject.pl arbitraż pl
dc.subject.pl prawo włoskie pl
dc.subject.pl arbiter pl
dc.subject.pl zasady postępowania arbitrażowego pl
dc.subject.pl sąd polubowny pl
dc.subject.en arbitration pl
dc.subject.en Italian law pl
dc.subject.en arbitration rules pl
dc.description.number 9 (39) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa