Jagiellonian University Repository

O stereotypie "pani od polskiego" w opinii studentów

O stereotypie "pani od polskiego" w opinii studentów

Show full item record

dc.contributor.author Skórska, Blanka pl
dc.date.accessioned 2017-10-09T13:47:36Z
dc.date.available 2017-10-09T13:47:36Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44970
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title O stereotypie "pani od polskiego" w opinii studentów pl
dc.title.alternative About the stereotype of Polish teacher in students' opinions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-65 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 64-65 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+18_3_2017/a373b2d8-0856-4197-a975-1af185895b05#page=51 pl
dc.abstract.pl W artykule poruszono problem stereotypu konkretnego zawodu, mianowicie zawodu nauczycielki języka polskiego. Przedmiotem rozważań jest odtworzenie obrazu polonistki wyłaniającego się ze zgromadzonego materiału badawczego, pozyskanego dzięki opracowanej uprzednio ankiecie. Analiza danych pozwala stwierdzić, że w świadomości studentów funkcjonuje dość schematyczny wizerunek osoby uczącej języka ojczystego. Respondenci postrzegają ją przede wszystkim przez pryzmat wyglądu zewnętrznego, usposobienia i atrybutów. pl
dc.abstract.en The article touches upon particular profession stereotypes problem, namely Polish language teacher. The subject of the discussion is to recreate the image of Polish language teacher emerging from the accumulated research material, collected through a previously prepared questionnaire. Analysis of the data shows that in the consciousness of students function rather schematic image of a person who teaches a native language. Respondents perceive her primarily through the prism of appearance, temperament and attributes. pl
dc.subject.pl stereotyp pl
dc.subject.pl nauczyciel pl
dc.subject.pl język polski pl
dc.subject.en stereotype pl
dc.subject.en teacher pl
dc.subject.en Polish language pl
dc.description.number 18 (3) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-09 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska