Jagiellonian University Repository

Ciała niebieskie i ich znaczenie w złożonych systemach pisma

pcg.skipToMenu

Ciała niebieskie i ich znaczenie w złożonych systemach pisma

Show full item record

dc.contributor.author Byrski, Łukasz [USOS67526] pl
dc.date.accessioned 2017-10-09T12:17:40Z
dc.date.available 2017-10-09T12:17:40Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44959
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ciała niebieskie i ich znaczenie w złożonych systemach pisma pl
dc.title.alternative Celestial bodies and their meaning in complex writing systems pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-30 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 28-30 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+18_3_2017/a373b2d8-0856-4197-a975-1af185895b05#page=7 pl
dc.abstract.pl Wiele cywilizacji starożytnych wyjaśniało początki pisma, wskazując na działanie jakiegoś bóstwa, ale nie jest to jedyna rzecz łącząca systemy zapisu z religią. Poprzez analizę znaków w systemach pisma, które nie są alfabetyczne, można zaobserwować, iż idee religijne również je kształtowały. Jako dobry przykład mogą posłużyć przedstawienia gwiazdy lub innych ciał niebieskich. Ideogram gwiazdy jest obecny w pisanych świadectwach pozostawionych przez wielkie cywilizacje Mezopotamii, Egiptu, Chin, Doliny Indusu, Centralnego Meksyku i Majów. W ciągu wieków znaki te ewoluowały zarówno semantycznie, jak i wizualnie. Poza poziomem semantycznym, w którym gwiazda związana jest z niebem, istnieją także inne, mniej bezpośrednie znaczenia tego symbolu - jak powiązania z bogami, boginiami bądź też z boskością władców. Ideogramy-gwiazdy posiadały czasem różne warianty graficzne, które mogły modyfikować ich podstawowe znaczenie. Ponieważ rozumienie terminu "gwiazda" w każdym z systemów pisma pozostawało pod wpływem wierzeń religijnych, w przypadkach, gdy istnieją pisane źródła, użyteczne jest również ukazanie ich związku z mitologią oraz przedstawienie odpowiedniego mitu. pl
dc.abstract.en Many ancient civilizations explained the beginning of writing by action of some deity but not only that connects writing with religion. By analyzing the characters of scripts which are not alphabetical it can be observed that religious ideas also shaped them. As good example depiction of star or other celestial bodies can be used. Ideogram of star is present in the written evidence left by the great civilizations of Mesopotamia, Egypt, China, Indus Valley, Central Mexico and the Maya. Over time these characters evolved both semantically and visually. Beside semantic level in which star is connected to the sky, there are also other less direct meanings of this symbol - like association with gods, goddesses or with the divinity of kings. Star-ideograms had sometimes few different variants of graphic form, which could - but not necessarily - modify their basic meaning. Because understanding of the term of a "star" in each writing system was influenced by religious beliefs it is useful - in cases where there are existing written sources - to show also their relation to mythology and to present corresponding myth. pl
dc.subject.pl ciała niebieskie pl
dc.subject.pl gwiazdy pl
dc.subject.pl starożytne religie pl
dc.subject.pl systemy pisma pl
dc.subject.pl kultury Wschodu pl
dc.subject.pl kultury pl
dc.subject.pl Mezoameryki pl
dc.subject.en celestial bodies pl
dc.subject.en stars pl
dc.subject.en ancient religions pl
dc.subject.en writing systems pl
dc.subject.en Eastern cultures pl
dc.subject.en Mesoamerican pl
dc.subject.en cultures pl
dc.description.number 18 (3) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska