Jagiellonian University Repository

O ekfrazie w "Kartkach z podróży" Józefa Ignacego Kraszewskiego : próba syntezy

O ekfrazie w "Kartkach z podróży" Józefa Ignacego ...

Show full item record

dc.contributor.author Stożek, Joanna [USOS143100] pl
dc.date.accessioned 2017-10-07T12:25:15Z
dc.date.available 2017-10-07T12:25:15Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44930
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title O ekfrazie w "Kartkach z podróży" Józefa Ignacego Kraszewskiego : próba syntezy pl
dc.title.alternative About an ecphrase in "Kartki z podróży" by Józef Ignacy Kraszewski : trying to make a synthesis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-38 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 37-38 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+17_2_2017/f1991f38-3cb3-4ae9-8bda-70aa1952a355#page=21 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy problemu obecności ekfrazy w Kartkach z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pierwsza część pracy poświęcona została problematyce statusu ekfrazy oraz określeniu okoliczności powstania analizowanego utworu. Kluczowa część artykułu stanowi próbę ukazania różnorodnych sposobów komponowania ekfraz, które zastosował Kraszewski. Analiza wybranych przykładów ekfraz prozatorskich pozwala wskazać na istotne cechy narracji pisarza dotyczącej dzieł sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej oraz architektonicznej. Artykuł podejmuje również problem zsubiektywizowanego odbioru sztuki przez podmiot autorski w Kartkach z podróży oraz zjawiska "ucieczki od ekfrazy" w zapiskach Kraszewskiego. pl
dc.abstract.en The article focuses on discussing the problem of using an ecphrase in Kartki z podróży by Józef Igncy Kraszewski. The first part of the project has been devoted to the issues of an ecphrase status and to defining the circumstances in which the work came into being. In the key part of the article the attempt of showing various ways of arranging ecphrases which Kraszewski used in his Kartki z podróży is made. It is possible to point out to essential features of the writer's narration concerning the works of painting, sculpting and architectural art by analyzing chosen examples of prose ecphrases. The article also examines the problem of the author's subjective interpreting the art in his Kartki z podróży and studies the phenomenon of "escaping from an ecphrase" in Kraszewski's diary notes. pl
dc.subject.pl ekfraza pl
dc.subject.pl grand tour pl
dc.subject.pl korespondencja sztuk pl
dc.subject.pl dziennik podróży pl
dc.subject.en ecphrase pl
dc.subject.en grand tour pl
dc.subject.en grand tour pl
dc.subject.en travel journal pl
dc.description.number 17 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-07 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska