Jagiellonian University Repository

Dopuszczalność zabijania w obronie własnej w świetle stanowiska Judith Jarvis Thomson

Dopuszczalność zabijania w obronie własnej w ...

Show full item record

dc.contributor.author Bednarz, Gabriel [USOS160403] pl
dc.date.accessioned 2017-10-07T08:12:22Z
dc.date.available 2017-10-07T08:12:22Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44926
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dopuszczalność zabijania w obronie własnej w świetle stanowiska Judith Jarvis Thomson pl
dc.title.alternative Acceptability of killing in self-defense in the light of standpoint of Judith Jarvis Thomson pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 59-70 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 70 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+17_2_2017/f1991f38-3cb3-4ae9-8bda-70aa1952a355#page=59 pl
dc.abstract.pl Zagadnienie wskazane w tytule mojego artykułu posiada swoje źródło w definicyjnym określeniu osoby postronnej zaproponowanym przez Judith Jarvis Thomson w tekście Obrona własna. Ma więc ono charakter analityczny. Thomson, filozofka moralności i reprezentantka nurtu analitycznego, jest znana głównie z tekstów naukowych w obronie aborcji, a także ze swojego stanowiska nieuwzględniającego szczególnych uprawnień niektórych jednostek (uprawnień typu agent-relative). Celem artykułu jest wskazanie trudności w rozstrzygnięciu na gruncie stanowiska Thomson, czy w pewnym prawdopodobnym i problematycznym przypadku osoba, której życie jest zagrożone, ma prawo do obrony własnej. W tekście nazywam ten przypadek Człowiekiem Śpiącym. Pokazuję jego możliwe problematyczne konsekwencje, które jak wykazuję na końcu artykułu, dotyczą również głównej sytuacji przedstawionej w Obronie aborcji. pl
dc.abstract.en The issue expressed in the subject of my article has its origin in a definition of by-stander suggested by Judith Jarvis Thomson in Self-Defense. Therefore, the problem I examine is of analytical nature. Thomson, moral philosopher and representative of analytical philosophy, is known mainly from scientific articles in defense of abortion, as well as her ethical standpoint which do not consider special rights of some individuals (agent-relative rights). The aim of this article is to justify the difficulties of determining on the basis of the standpoint of Thomson whether in a probable and problematic case of a person whose life is threatened this person has the right to self-defense. In the text I call this a case of Sleeper. I present its problematic possible con-sequences which also, as I show at the end, relate to the main situation presented in A Defense of Abortion. pl
dc.subject.pl Thomson pl
dc.subject.pl obrona własna pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.pl moralność pl
dc.subject.en Thomson pl
dc.subject.en self-defense pl
dc.subject.en ethics pl
dc.subject.en morality pl
dc.description.number 17 (2) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-10-07 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska