Jagiellonian University Repository

Тесная колыбель европейской свободы

pcg.skipToMenu

Тесная колыбель европейской свободы

Show full item record

dc.contributor.author Szczukin, Wasilij [SAP11110437] pl
dc.date.accessioned 2015-04-01T14:50:30Z
dc.date.available 2015-04-01T14:50:30Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1609-5359 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4489
dc.language rus pl
dc.subject.other город pl
dc.subject.other структура городского пространства pl
dc.subject.other Западная Европа pl
dc.subject.other Восточная Европа pl
dc.subject.other Средневековье, купечество pl
dc.subject.other мещанство pl
dc.subject.other городские права и свободы pl
dc.title Тесная колыбель европейской свободы pl
dc.title.alternative Tesnaâ kolybel' evropejskoj svobody pl
dc.title.alternative Tight cradle of European freedom pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 241-249 pl
dc.identifier.weblink http://www.vestnik-evropy.ru/issues/close-the-cradle-of-european-liberty.html pl
dc.abstract.pl Artykuł analizuje związek pomiędzy strukturą przestrzenną miast zachodnioeuropejskich a prawami miejskimi i wolnością, z której mieszczanie korzystali. Niedostateczne ilości i wysokie koszty ziemi oraz konieczność otaczania miast murami, oddzielającymi je od prywatnych posiadłości pozamiejskich, zmuszały mieszkańców miast Zachodu pracować intensywniej i w sposób bardziej racjonalny, niż mieszczan z Europy Wschodniej, gdzie ziemi było pod dostatkiem, natomiast wyraźna granica pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi nie istniała. W związku z tym w zachodniej części kontynentu wcześniej pojawiają się kodeksy cnót kupieckich i mieszczańskich (urbanitas), a zegar i waga stają się niezbędnymi atrybutami życia, które uczą obywateli miast zachodnich racjonalności i porządku. pl
dc.abstract.en The article analyzes the relationship between the spatial structure of cities in Western Europe and the rights and freedom of the city, from which the townspeople used. Insufficient quantities and high cost of land and the need to surround the cities walls, separating them from the private property of non-urban, urban residents forced the West to work harder and be more rational than the townspeople from Eastern Europe, where land was plentiful, but a clear boundary between urban and rural areas did not exist. Therefore, in the western part of the continent earlier appear merchant codes and bourgeois virtues (urbanitas), and the clock and weight are essential attributes of life that teach citizens the western cities of rationality and order. pl
dc.abstract.other В статье рассматриваются соотношения между пространственной структурой западноевропейского города и городскими правами и свободами. Нехватка и дороговизна земли, а также необходимость окружать город крепостной стеной, отделяя его от негородских частных владений заставляла горожан на Западе работать интенсивнее и рациональнее, чем их "коллег" на востоке Европы, где земля была в избытке, а резкой границы между городскими и сельскими угодьями не существовало. Поэтому на западе континента рано вырабатывается комплекс купеческих и мещанских добродетелей (urbanitas), а часы и весы становятся необходимыми атрибутами жизни, которые приучали западного горожанина к рациональности и порядку. pl
dc.subject.pl miasto pl
dc.subject.pl struktura przestrzeni miejskiej pl
dc.subject.pl Europa zachodnia pl
dc.subject.pl Europa wschodnia pl
dc.subject.pl średniowiecze pl
dc.subject.pl kupiectwo pl
dc.subject.pl mieszczaństwo pl
dc.subject.pl prawa i wolności miejskie pl
dc.subject.en city pl
dc.subject.en urban structure pl
dc.subject.en Western Europe pl
dc.subject.en Eastern Europe pl
dc.subject.en Middle Ages pl
dc.subject.en merchandise pl
dc.subject.en middle class pl
dc.subject.en rights and freedom of the city pl
dc.description.volume 38-39 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Вестник Европы = Vestnik Evropy pl
dc.language.container rus pl
dc.date.accession 2015-04-01 pl
dc.participation Szczukin, Wasilij: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)